ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 12/9/2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
Tρίτη 12-09-2017 ώρα 11:00 πμ απ 2234/15-9-2017
Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 11:00 πμ εως 13:00 πμ
Παρόντα μέλη : 1) Νικόλαος Σέργης Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου 2) Έλλη Ωνάσογλου 3) Αποστολόπουλος Αλέξιος Λιμεναρχης Νάξου
4) Βαθρακοκοίλης Νικόλαος 5) Φραγκίσκος Νικόλαος
Απόντα μέλη : 1)Γαβαλά Άννα και το αναπληρωματικό της μέλος
2)Σίμος Σταμάτης και το αναπληρωματικό του μέλος
3) Φωστιέρης Νικόλαος και το αναπληρωματικό του μέλος
4) Βιτζηλαίου Καλλιοπη και το αναπληρωματικό της μέλος
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΗΔ 1,196 Μετακίνηση Προέδρου ΔΛΤΝάξου εκτός έδρας Εγκρίνεται ομόφωνα η μετακίνηση του Προέδρου στην Αθήνα το χρονικό διαστημα από 07/09/2017 εως 08/09/2017. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 112€ για την καταβολή εξόδων μετακίνησης του Προέδρου στην Αθήνα
ΕΗΔ 2,197 Διάθεση πίστωσης ποσού για μεταφορά εξοπλισμού γραφείων ΔΛΤΝάξου σε νέο κτίριο Εγκρίνεται ομόφωνα η διαθεση πίστωσης ποσού 850€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά του εξοπλισμού του Φορέα σε νέο κτιριο
ΕΗΔ 3,198 Τοποθέτηση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης στον κεντρικό λιμένα Νάξου Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθετηση νέας τηλεφωνικής συνδεσης με φραγή κλήσεων και παροχή σύνδεσης μόνο ιντερνετ vdsl50, εντός του κεντρικού λιμένα Νάξου.
ΕΗΔ4, 199 Πληρωμή λογαριασμού ΔΕΗ Εγκρίνεται ομόφωνα η πληρωμή λογαριασμού ρεύματος ακινητου κου Πιταρά που μισθωνει το ΔΛΤΝάξου συνολικού ποσού 1306,00€ . Να γίνει επιστολή στο Δήμο Νάξου για απόδοση στο ΔΛΤΝάξου ποσού ως αχρεωστητως καταβληθέν, 584,14€ που αφορά τελη υπέρ Δήμου, σε διαφορετική περιπτωση να γίνει παρακράτησή του απο οποιαδήποτε οφειλή του Φορέα προς το Δήμο Νάξου&Μικρών Κυκλάδων
ΕΗΔ5, 200 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Εγκρίνεται ομόφωνα η αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου με και την πίστωσή του με ποσό 21.000€ με ισόποση μεταφορά μέσω αποθεματικού ποσού 21.000 απο ΚΑΕ 00-6492.001 καθώς και η ενίσχυση των ΚΑΕ 10-6011,20-6011,30-6011,35-6011, 10-6051,20-6051,30-6051,35-6051 με συνολικό ποσό 24.000€ με ισόποση μεταφορά μέσω αποθεματικού ποσού 24.000 απο ΚΑΕ 00-6492.001
ΕΗΔ6,201 Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών είσπραξης τελών κλπ υπηρεσιών στο λιμένα Αγίας Άννας Εγκρίνεται ομόφωνα η με απευθείας ανάθεση είσπραξη τελών για ένα έτος στο λιμένα Αγίας Άννας έναντι συνολικού ποσού 500,00€, η οποια και θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού 2018
ΕΗΔ 7,202 Ορισμός Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών ΔΛΤΝάξου έως 31/12/2017 Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός Επιτροπών έως 31/12/2017 παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου . Η απόφαση αρ. 70/2017 τροποποιείται σχετικά
203 Έγκριση δαπανών πολυετούς υποχρέωσης . Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη πολυετούς υποχρέωσης για προμήθεια καυσιμων για το έτος 2018 καθώς και η υπηρεσία είσπραξης τελών λιμένα Αγίας Άννας . Ο προυπολογισμός 2017 βαρύνεται με 0€ ενώ ο προυπολογισμός 2018 βαρύνεται με ποσό 4320€ για προμήθεια καυσίμων καθώς και για την παροχή υπηρεσιών λιμένα Αγίας Άννας ο προυπολογισμός 2017 βαρύνεται με ποσό 0€ ενω για το 2018 ο προυπολογισμός βαρύνεται με ποσό 500,00€
204 Έγκριση μελέτης προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου έτους 2018 Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη όπως αυτή εκπονήθηκε από το Δήμο Νάξου&Μικρών Κυκλάδων που αφορά προμήθεια καυσιμων έτους 2018
205 Έγκριση μελέτης ΄΄Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και ρύθμισης κυκλοφοριακού χερσαίων ζωνών λιμένων.΄΄ Ψήφιση πίστωσης. Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη ενδεικτικού προυπολογισμού 20.017,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η προμήθεια να γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής . Ψηφίζεται η σχετική πίστωση.
206 Έγκριση μελέτης ΄΄ Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ ,λογισμικών και υλικών μηχανογράφησης για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου ΄΄ . Ψήφιση πίστωσης. Εγκρίνεται ομόφωνα η σχετική μελέτη ενδεικτικού προυπολογισμού 570,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια ενός Η/Υ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΝάξου .Ψηφίζεται η σχετική πίστωση
207 Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού για τις εκτυπωτικές ανάγκες του Φορέα . Εγκρίνεται ομόφωνα η διαθεση πίστωσης ποσού 662,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την μεαπευθεάις αν΄θεση προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιου για τις ανάγκες του ΔΛΤΝάξου .
208 Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια εξόδων δημοσίευσης ακυρωθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια μηχανισμών νερού- ρεύματος . Εγκρίνεται ομόφωνα η διαθεση πίστωσης συνολικού ποσού 149,79€ για την καταβολή εξόδων δημοσίευσης περιληψης διακήρυξης του ως έναντι ακυρωθέντος διαγωνισμού σε εφημερίδες Κυκλαδική-Κοινη Γνώμη-Ηχώ Δημοπρασιών-Λογος Κυκλάδων
209 Απευθείας ανάθεση γνωμοδοτικών υπηρεσιών σε δικηγόρο . Εγκρίνεται ομόφωνα η με απευθείας ανάθεση γνωμοδοτικών υπηρεσιών για θέματα ΚΟΚ καθώς και το έννομο του συμφέροντος αποστολής ιδιωτικών εγγράφων σε τρίτο πρόσωπο, στον δικήγόρο κο Καραμπίνη Βασίλειο . Ψηφίζεται πίστωση ποσού 600,00€
210 Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ. Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή οφειλετών από πρόστιμα παράβασης ΚΟΚ λόγω προσκόμισης στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν είναι οφειλέτες για τις συγκεκριμένες παραβάσεις .
211 Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή δικηγόρου για γνωμοδoτικές υπηρεσίες. Εγκρίνεται ομόφωνα η διαθεση πίστωσης ποσού 489,36€ για την πληρωμη του δικηγόρου κου Λιαγκρή Σπυρίδωνα για γνωμοδοτική υπηρεσία σύνταξης απόψεων του Φορέα επι της προσφυγής κου Ρουσσέτου Πρασίνου στην Αποκεντρωμένη Διοικηση Αιγαίου.
212 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης ποσού β΄δόσης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αμοργού. Εγκρίνονται ομόφωνα τα απολογιστικα στοιχεία απορρόφησης ποσού β΄δόσης προγραμματικής σύμβασης για καθαριότητα κλπ ζωνών ευθυνης του Φορέα με το Δήμο Αμοργού .Στο Δήμο Αμοργού να καταβληθεί η γ΄δόση της προγραμμτικής και να παρακρατηθεί ποσό 4000€ λόγω μη απόδοσης απο το Δήμο Αμοργού ανταλλάγματος παραχώρησης οχήματος ετών 2015 και 2016.
213 Παράσταση δικηγόρου στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου. Εγκρίνεται ομόφωνα η παράσταση της νομικού συμβούλου του Δήμου Νάξου&Μικρών Κυκλάδων κας Σαντοριναίου Σοφίας στο μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου για εκδίκαση της προσφυγής του ΔΛΤΝάξου κατά της αρ. 03/2009 απόφασης Λιμενάρχη Νάξου με την οποια επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 7.500€ για μη ύπαρξη σχεδίου καταλοιπων φορτίου πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου.Ψηφίζεται πίστωση ποσού 300€ για την καταβολή εξόδων μετακίνησης της κας Σαντοριναίου.
214 Έγκριση 3ου λογαριασμού έργου ΄΄Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού Εγκρίνεται ομόφωνα ο 3ος λογαριασμός του ως έναντι έργου συνολικού ποσού 9.522,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
215 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης Αμοργού στον κο Βλαβιανό Δημήτριο Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης 18,17 τμ έως 31/12/2017 και με αντάλλαγμα παραχώρησης 14,90€ μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επ΄πι του χαρτοσήμου 20%
216 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην κα Γιαννακού Αναστασία Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων περιξ περιπτέρου 11,56 τμ για τρία έτη και με αντάλλαγμα παραχώρησης α΄έτους παραχώρησης 14,90€ μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επ΄πι του χαρτοσήμου 20%
217 Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού που συνοδεύεται από έργο στον κο Ψακή Ιωάννη Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση παραλιακού εξομοιούμενου χώρου με ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων 27,50 τμ που συνοδεύεται από έργο για τρία έτη και με αντάλλαγμα παραχώρησης α΄έτους 14,90€ μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επ΄πι του χαρτοσήμου 20%
218 Προσωρινή παρα΄χωρηση παραλιακού χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη λιμένα στη Μουτσούνα στην κα Σαρρή Μαρία Εγκρίνεται ομόφωνα η προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εξομοιούμενου με ζώνη λιμένα στη Μουτσούνα 86,46τμ έως 31/12/2017 και με αντάλλαγμα παραχώρησης 14,90€ μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%
219 Αίτημα Καδάνη Πρόδρομου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου Εγκρίνεται ομόφωνα η μη παραχώρηση κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας χώρου πεζοδρομίου πλατείας χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου εμπροσθεν της πλατείας Μανδηλαρά που ευρισκεται εκτός προβολής των καταστημάτων κου Καδάνη &κου Κουτσογιαννάκη .
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλαος Σέργης