ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ την Τετάρτη 20-12-2017 και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Κατεβάστε τα αρχεία πατώντας εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 06/12/2017

ΔΗΜΟTIKO ΛΙΜΕΝΙΚΟ Αριθ. Πρωτ. 2775

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.: 84300

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

την διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια διακόσμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, την Τετάρτη 20-12-2017 και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αντίγραφα της διακήρυξης, μελέτης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.portofnaxos.com στη διαδρομή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ καθώς επίσης πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, Ταχ.. δ/νση 84300, τηλ. 2285029050 υπεύθυνος Καπινιάρης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Σέργης Νικόλαος