Προληπτικός Έλεγχος Δαπανών

Π.Δ 184/06 (ΦΕΚ 186 Α/8-9-2006) : Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυ­μία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου», β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημο­τικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», γ) του Νο­μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου» και δ) του Δήμου Ζάρακα Νομού Λακωνίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Το­πικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197),

σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 23 του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) και της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη­ση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και του ε’ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ­θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο­γισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 185/6.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουρ­γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγ­χος επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου», β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επω­νυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», γ) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου» τα οποία συστήθηκαν με τα π.δ. 126/2001, 128/2001 και 131/2001 (Α΄ 113) αντίστοιχα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180) και της παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196) και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κω­δικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231), καθώς και δ) τον Δήμου Ζάρακα Νομού Λακωνίας.

2. Του ανωτέρω ελέγχου εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών:

α. Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλ­λήλων και των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των φορέων που αναφερόντα στην προηγούμενη παράγραφο. Υπόκεινται σε έλεγχο οι πρόσθετες αμοιβές των πιο πάνω υπαλλήλων και η μισθοδοσία του πρώτου μηνός μετά τον διορισμό ή τη μονιμοποίηση.

β. Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργού­μενων κρατήσεων (όπως ασφαλιστικών εισφορών και φόρων).

γ. Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που καταβάλλονται για πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως.

δ. Οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερής τηλεφωνίας.

Άρθρο 2

Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

 
13/12/2017
Λιμενικο ταμειο ναξου


Λιμενικο ταμειο ναξου

Newsletter


Όνοματεπώνυμο:

Email:

Bookmark Us