Αριθμ. 14035/09 (ΦΕΚ 403 ΑΑΠ/17-8-2009)

Αριθμ. 14035/09 (ΦΕΚ 403 ΑΑΠ/17-8-2009) : Τροποποίηση χωροθέτησης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στο Λιμένα Χώρας Νάξου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α΄ 187) «Αρμο­διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».

2. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ/τος 149/19.8.2005 (ΦΕΚ Α΄ 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουρι­στικής Ανάπτυξης.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 4/8.1.2009 (ΦΕΚ Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 1961/4.2.2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρ. Ανάπτυξης περί διορισμού Γεν. Γραμμ. του Υπουργείου Τουρ. Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. 10165/29.11.2004 υπουργική απόφαση περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουρ. Λιμένων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Τ/2785/15.7.1999 (604/Δ) υπουργ. από­φαση Χωροθέτησης καταφυγίου τουρ. σκαφών και δη­μιουργίας αγκυροβολίου στη θαλάσσια περιοχή της Χώρας Νάξου.

8. Την υπ’ αριθμ. Τ/12916/24.10.2003 (ΦΕΚ 1604/Β) περί παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουρ. σκαφών στη Χώρα Νάξου, στο Δη­μοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.

9. Το υπ’ αριθμ. 519/16.3.2009 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

10. Την υπ’ αριθμ. 28/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

11. Το υπ’ αριθμ. 231/19.6.2009 Πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της χωροθέτησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στο Λιμένα της Χώ­ρας Νάξου, το οποίο χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. Τ/2785/15.7.1999 (ΦΕΚ 604/Δ) υπουργική απόφαση, σύμ­φωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ως ακολούθως:

Εμβαδόν Χερσαίας Ζώνης (Χ1-Χ2-Α17-Α16-Α15-Α14-Χ3--Χ8-Θ1-Χ9-…Χ12-δ1-δ2-δ-δ3-δ4-Χ13-Χ14--Χ19-Χ1) =2.385,50 Μ2.

Εμβαδόν Θαλάσσιας Ζώνης (Θ1-Θ2-Θ3-Θ4-Θ5-Θ6-Θ7-Χ1-Χ19--Χ13-δ4-δ3-δ-δ2-δ1-Χ12-Χ11-Χ10-Χ9-Θ1)= 27.615,00 Μ2.

Δυναμικότητα = 49 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

2. Το καταβλητέο στη ΔΟΥ Νάξου ετήσιο αντάλλαγμα για το έβδομο έτος παραχώρησης (2009-2010) της χρήσης και εκμετάλλευσης του εν λόγω αγκυροβολίου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ορίζεται στο ποσό των 2.940,00 Ευρώ (Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Ευρώ).

Εφεξής το καταβλητέο αντάλλαγμα θα αναπροσαρ­μόζεται αυξητικά στην αρχή κάθε έτους παραχώρησης κατά το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου κόστους ζωής του προηγουμένου έτους, όπως προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλη κατά το νόμο αρμόδια Υπηρεσία

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι υπ’ αριθμ. Τ/2785/15.7.1999 και Τ/12916/24.10.2003 υπουργικές απο­φάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2009

 
13/12/2017
Λιμενικο ταμειο ναξου


Λιμενικο ταμειο ναξου

Newsletter


Όνοματεπώνυμο:

Email:

Bookmark Us