Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο και τροποποίησεις

 Αριθμ.8306/06 (ΦΕΚ – 1009 Β/27-7-2006): Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο.

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α΄ 187) «Αρμο­διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».
 2. 2. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 2160/1993 και ει­δικότερα του άρθ. 34 περί δημιουργίας ζωνών αγκυροβολίας και καταφυγίων τουριστικών σκαφών όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 2636/1998. 
 3. 3. Την υπ’ αριθμ. Τ/9803/5.9.2003 κοινή υπουργική από­φαση περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. 
 4. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 149/19.8.2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 
 5. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Διορι­σμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
 6. 6. Την υπ’ αριθμ. 2864/3.3.2006 (ΦΕΚ Γ΄ 65 και Γ΄ 79) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Του­ριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
 7. 7. Την υπ’ αριθμ. Τ/2785/15.7.1999 υπουργική απόφαση περί χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Χώρα Νάξου, εντός της ζώνης λιμένα.
 8. 8. Την υπ’ αριθμ. Τ/12916/24.10.2003 υπουργική από­φαση περί παραχώρησης της χρήσης-εκμετάλλευσης του προαναφερόμενου αγκυροβολίου τουριστικών σκα­φών.
 9. 9. Την υπ’ αριθμ. 6454/26.5.2006 υπουργική απόφαση περί τροποποίησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.
 10. 10. Το υπ’ αριθμ. 186/14.6.2006 Πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.
 11. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Χώρα Νάξου ως εξής:

 Άρθρο 1

 Πεδίο Εφαρμογής

 1. 1. Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της ζώνης του αγκυρο­βολίου τουριστικών σκαφών στη Χώρα Νάξου όπως έχει καθορισθεί στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει επισυναφθεί στην υπ’ αριθμ. Τ/2785/15.7.1999 υπουργική απόφαση. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης αγκυροβολίου είναι: 

Γεωγραφικό πλάτος 0,25° 22,0» Α και γεωγραφικό μή­κος 37° 06,4’Β

 Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και στις αποφάσεις της Διοίκησης υπόκεινται όλοι οι χρησιμο­ποιούντες τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και εν γένει τη θαλάσσια και χερσαία ζώνη του αγκυροβολίου.
Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπον συναλλασσόμενοι ή κυκλο­φορούντες στην ζώνη του αγκυροβολίου, οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις του φορέα διαχείρισης και να συμμορφώνονται με τις υπ’ αριθμ. οδηγίες και εντολές των αρμοδίων οργάνων.
Οι ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις ελέγχου της ζώνης των λιμένων ισχύουν και στη ζώνη του αγκυ­ροβολίου. 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν εφό­σον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους εκάστοτε ισχύ­οντες Νόμους και Κανονιστικές Διατάξεις.

 Άρθρο 2

 Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Εξυπηρετήσεις

 Στη ζώνη αγκυροβολίου, πέραν των καθοριζόμενων στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας, που θεσπίσθηκε με την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. Τ/9803/5.9.2003 κοινή απόφα­ση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 1323) παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις:

 Ι. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ρευματοδοτών τάσεως 250 V και εντάσεως 16 Α. II Παροχή νερού μέσω βρύσεων ½΄΄».

 III. Εφοδιασμός πετρελαίου μέσω αντλίας πετρελαίου.

 1. IV. Αποκομιδή στερεών και υγρών απορριμμάτων με χρήση κάδων απορριμμάτων και ανεμοσωλήνων ΡΕ -ΗD Φ. 50.
 2. V. Γλίστρα ανάσυρσης σκαφών καθώς και χώρος χερσαί­ας απόθεσης σκαφών συνολικής επιφάνειας 1900 μ2.
 3. VI. Πυροσβεστικές Φωλεές που περιέχουν κρουνούς πυ­ρόσβεσης καθώς και ατομικούς πυροσβεστήρες χειρός.

 VII. Οι ανάγκες ενδιαιτήσεως και παροχής άλλων εξυπηρετήσεων για τους χρήστες των σκαφών καλύ­πτονται από τα πολυάριθμα ξενοδοχεία, εστιατόρια, υποκαταστήματα τραπεζών και εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

 Άρθρο 3

 Φορέας Διαχείρισης - Διοίκηση -Οργάνωση και Στελέχωση Υπηρεσιών

1) Φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Καταφυγίου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.

 Η Διοίκηση της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάξου ασκείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου ή από διοικούσα επιτροπή ή Διευθυντή οριζόμενο με απόφαση του. 

Αρμοδιότητες Διοίκησης:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει επί παντός θέ­ματος, που αφορά στην εν γένει λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάξου μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι ισχύοντες Νόμοι. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αρμοδιότητες:

 α) Ορίζει τη σύνθεση του εν γένει προσωπικού και τα καθήκοντα του.

 β) Προσλαμβάνει και απολύει εποχιακό προσωπικό.

 γ) Αναθέτει εργολαβικώς ειδικές υπηρεσίες, τις οποίες δε δύναται να εξυπηρετήσει το υπάρχον Προσωπικό,

 δ) Αποφασίζει για την κάλυψη υπαρχουσών αναγκών σε μηχανήματα και αναλώσιμα είδη και κινεί τις διαδι­κασίες για την προμήθειά τους.

 ε) Αποφασίζει για τα απαραίτητα έργα επισκευών ή βελτιώσεως των εν γένει εγκαταστάσεων και αναθέτει την εκτέλεση τους.

 στ) Ορίζει και εισηγείται αρμοδίως την αναπροσαρ­μογή για τα ισχύοντα τέλη για ελλιμενισμό και λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες στα σκάφη,

 ζ) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας

 Τουριστικών Λιμένων και του παρόντος Ειδικού Κα­νονισμού.

 η) Έχει την γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου και για την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων του προηγού­μενου άρθρου.

 θ) Προΐσταται των υπηρεσιών οικονομικής εκμετάλ­λευσης, παροχής υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, καθα­ριότητας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης και έχει την ευθύνη για κάθε ενέργεια ή παράλειψη. 

 1. 2. Η οργάνωση των υπηρεσιών της ζώνης αγκυροβο­λίου είναι η εξής:

 (Ι) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 (II) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 (III) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ

 (IV) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 (V) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ­ΡΗΣΗΣ 

 1. 3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 Η Γενική Διεύθυνση δύναται να ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Τα­μείο Νάξου με τις υπ’ αριθμ. παρακάτω αρμοδιότητες:

 Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης

α) Εκπροσωπεί το φορέα διαχείρισης της ζώνης αγκυ­ροβολίου. 

β) Έχει την γενική ευθύνη για την εφαρμογή του Γενι­κού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. 

γ) Έχει τη γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου και για την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων του προηγού­μενου άρθρου. 

δ) Προΐσταται των υπηρεσιών οικονομικής εκμετάλ­λευσης, παροχής εξυπηρετήσεων, καθαριότητας, τεχνι­κής υποστήριξης και συντήρησης και έχει την ευθύνη για κάθε ενέργεια ή παράλειψη. 

ε) Ανακοινώνει στην Λιμενική Αρχή Νάξου κάθε παρά­βαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 7 και 8 του Γενι­κού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. 

στ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης του εγχειριδίου Εσωτερικής Λειτουργίας της ζώνης αγκυροβολίου με οδηγίες προς το προσωπικό για την άσκηση των κα­θηκόντων του. 

ζ) Μεριμνά για την εφαρμογή, του Κώδικα Ι.S.P.S. 

 1. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 Αποτελείται από προσωπικό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. 

Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Οικονομικής Εκμετάλλευ­σης

α) Έχει την ευθύνη για την εν γένει οικονομική δια­χείριση της ζώνης αγκυροβολίου π.χ. την καταβολή του οφειλομένου στο Δημόσιο ανταλλάγματος, την είσπρα­ξη των μισθωμάτων, κ.τ.λ. 

β) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του εγκεκριμένου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 31 α του ν. 2160/1993 τιμολογίου ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχόμενων προς τα σκάφη υπηρεσιών.

 γ) Εκδίδει και τηρεί τα νόμιμα και προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις φορολογικά στοιχεία και βιβλία για την είσπραξη των ως άνω εγκεκριμένων τελών.

 1. 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ Αποτελείται από προσωπικό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

 Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Παροχής Εξυπηρετήσεως

 α) Μεριμνά για την παροχή των πάσης φύσεως υπη­ρεσιών και εξυπηρετήσεων (π.χ. ηλεκτροδότηση, υδρο­δότηση) όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού πλην εκείνων που εμπίπτουν στην αρμο­διότητα των Υπηρεσιών Οικονομικής Εκμετάλλευσης, Καθαριότητας, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης.

 β) Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 5,7 και 8 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουρι­στικών Λιμένων και ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση του Καταφυγίου για κάθε παράβαση που διαπιστώνει.

 γ) Μεριμνά για τη διευκόλυνση των Ατόμων Μειωμέ­νης Κινητικότητας στους χώρους της ζώνης αγκυρο­βολίου.

 δ) Παρέχει στους χρήστες γενικότερες διευκολύνσεις και πληροφορίες, που αφορούν π.χ. στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δρώμενα και αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής καθώς, και στις μετακινήσεις από και προς τη ζώνη αγκυροβολίου.

 ε) Ελέγχει για την εφαρμογή της ισχύουσας Πυρο­σβεστικής Διάταξης. 

 1. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω προ­γραμματικής σύμβασης η καθαριότητα της ζώνης αγκυ­ροβολίου στο Δήμο Νάξου.

 Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Καθαριότητας

 α) Μεριμνά για την καθημερινή καθαριότητα των χερ­σαίων χώρων, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του αγκυροβολίου και φροντίζει για την καλή λειτουργία των μέσων και υλικών καθαριότητας.

 β) Μεριμνά για την καθημερινή και μέχρι την 15:30 για τη χειμερινή περίοδο και 20:00 για την καλοκαιρινή πε­ρίοδο, αποκομιδή των απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων ή μη), την περισυλλογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμέ­νων και την εναπόθεση τους σε κάδους απορριμμάτων μέχρι την απομάκρυνση τους από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Νάξου.

 γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουρι­στικών Λιμένων και ενημερώνει τη Διοίκηση της ζώνης αγκυροβολίου για κάθε παράβαση που διαπιστώνει, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις.

 δ) Μεριμνά για την περισυλλογή και διάθεση των επι­κίνδυνων - τοξικών αποβλήτων (π.χ. μπαταρίες υφαλο-χρώματα, συσσωρευτές), των ελαιωδών καταλοίπων καθώς και των βιολογικών καταλοίπων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. κείμενες διατάξεις.

 ε) Σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης, ενημερώ­νει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου και τη Λιμενική Αρχή Νάξου και εκτελεί τις οδηγίες - εντολές της Λιμενικής Αρχής για την αντιμετώπιση του.

 1. 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΕΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ­ΣΗΣ

 Ασχολείται με κάθε είδους εργασίες επισκευής και συ­ντήρησης των λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ζώνης αγκυροβολίου και περιλαμ­βάνει την εκάστοτε Τεχνική Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τού Δημοτικού Λιμενικού Τα­μείου Νάξου αναθέτει, κατόπιν δημοπρασιών, σε προ­σωπικό που διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, εξειδι­κευμένες εργασίες τόσο στον χώρο των λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων της ζώνης αγκυροβολίου όσο και των σκαφών. 

Άρθρο 4

 Μεγέθη - Κατηγορίες Σκαφών

 Ο συνολικός αριθμός των σκαφών που μπορούν να ελλιμενισθούν ταυτόχρονα στη ζώνη αγκυροβολίου, ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ (88). Ο συνολικός αυτός αριθμός 1 κατανέμεται κατά κατηγορίες σκαφών ως ακολούθως: 

 ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

II

3,20

8-10

50

III

3,50

10-12

18

IV

4,25

12-15

17

V

5,00

15-18

3

 

 

 

88

Άρθρο 5  

Επιτρεπόμενη Ταχύτητα -Χώροι Ελλιμενισμού Σκαφών

 1. 1. Οι πλοίαρχοι ή κυβερνήτες των εισπλεόντων στη ζώνη αγκυροβολίου σκαφών ή εκπλεόντων απ’ αυτή, οφείλουν:

 α) Να πλέουν «ήρεμα», εφόσον οι καιρικές συνθήκες και οι δυνατότητες ελιγμού του σκάφους το επιτρέπουν, ουδέποτε όμως με ταχύτητα ανώτερη των πέντε κόμβων την ώρα.

 β) Να τηρούν τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων.

 γ) Να συμμορφώνονται πλήρως προς στα σήματα που δείχνει ο σηματοφορικός σταθμός και να τηρούν την προτεραιότητα κατά τον είσπλου στη ζώνη αγκυροβολίου.

 δ) Να εφαρμόζουν τις ισχύουσες διατυπώσεις κίνησης των σκαφών που ισχύουν σε όλους τους λιμένες και σταθμούς εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών.

 

 1. 2. Ως χώροι ελλιμενισμού των σκαφών ορίζονται: (α) Για τα σκάφη μήκους 8 έως 10 μέτρων οι με αριθ­μούς 1 έως 50 θέσεις του αναφερόμενου στο άρθρο 1 του παρόντος τοπογραφικού διαγράμματος, (β) Για τα σκάφη μήκους 10 έως 12 μέτρων οι με αριθμούς 51 έως 68 θέσεις, (γ) Για τα σκάφη μήκους 12 έως 15 μέτρων οι με αριθμούς 69 έως 85 θέσεις, (δ) Για τα σκάφη μήκους 15 έως 18 μέτρων οι με αριθμούς 86 έως 88 θέσεις. 
 2. 3. Από την Υπηρεσία παροχής εξυπηρετήσεων, μετά από συνεννόηση με την υπ’ αριθμ. Γενική Διεύθυνση, μπορεί, να εγκρίνεται ο ελλιμενισμός σκάφους συγκε­κριμένης κατηγορίας σε θέσεις ελλιμενισμού σκαφών άλλης κατηγορίας, αν δεν υφίστανται αιτήσεις ελλιμε­νισμού σκαφών της κατηγορίας αυτής.

 Άρθρο 6

 Δικαίωμα Θέσεων Ελλιμενισμού  

1) Δικαίωμα προσορμίσεως και ελλιμενισμού υπάρχει μόνο κατόπιν αδείας του δια το σκοπό αυτό εκάστο­τε υπευθύνου της ζώνης αγκυροβολίου, έχουν δε αυτό γενικά, τα μηχανοκίνητα ή δι’ ιστίων κινούμενα σκάφη αναψυχής, τα θαλαμηγό πλοία, ιδιωτικά, ή επαγγελματικά, ως και τα ανήκοντα σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους (όπως των νήσων Νάξου, Αμοργού, Δονούσας, Ηράκλει­ας, Κουφονησίου και Σχοινούσας κ.ά.) τα μεν μήκους μεγαλύτερου των 25 ποδών στους προβλήτες του κα­ταφυγίου, τα δε μικρότερα στο κρηπίδωμα κατά μήκος της παραλιακής οδού.

 2) Ο υπεύθυνος παροχής εξυπηρετήσεων της ζώνης αγκυροβολίου δύναται εφ’ όσον υπάρχει αποχρών λό­γος (έλλειψη απαιτούμενων πιστοποιητικών, έλλειψη διαθέσιμων θέσεων κ.λπ.), να αρνηθεί κατά περίπτωση την προσόρμιση-ελλιμενισμό σε σκάφος ή σκάφη εκ των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατηγοριών.

 Άρθρο 7

 Σύστημα αγκυροβολίας

 α) Απαγορεύεται η κατά βούληση αγκυροβολία και πρυμνοδέτηση παντός σκάφους, όπως και η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης, εκτός της υποδεικνυόμενης από τα αρμόδια όργανα της ζώνης αγκυροβολίου.

 β) Απαγορεύεται η αγκυροβολία παντός σκάφους μέχρι την απόσταση 150 μέτρων περιμετρικά από το κέντρο του λιμένος.

 γ) Οι πλοίαρχοι ή πλοιοκτήτες των εισπλεόντων για πρώτη φορά στη ζώνη αγκυροβολίου οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία του αγκυροβολίου, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους, συμπληρώνο­ντας υπευθύνως το παραδιδόμενο σε αυτούς έντυπο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται με μέριμνα του αγκυροβολίου στη Λιμενική Αρχή.

 δ) Το προσωπικό βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, κατευθύνει το σκάφος στην ανάλογη θέση του (μονίμου -αγκυροβολίου προς πρόσδεση και πρυμνοδέτηση επί του κρηπιδώματος.

 ε) Τα ελλιμενιζόμενα στη ζώνη αγκυροβολίου σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 80 ποδών θα κάνουν χρήση των ιδίων των μέσων αγκυροβολίας.

 στ) Η Διοίκηση της ζώνης αγκυροβολίου δύναται να διατάξει τη μεθόρμιση σκάφους, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. διατάξεις του άρθρου 8 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων.

 ζ) Ο Κυβερνήτης του σκάφους οφείλει να μεριμνά για την ασφαλή πρόσδεση αυτού και να λαμβάνει κάθε πρό­σφορο μέτρο υπαγορευόμενο από τη ναυτική εμπειρία.

 η) Οι υποδείξεις του προσωπικού της ζώνης αγκυρο­βολίου δεν απαλλάσσουν τον Κυβερνήτη παντός σκά­φους της ευθύνης του, τόσο για τους χειρισμούς του σκάφους εντός του λιμένος, όσο και για την πρόσδεση αυτού επί του μονίμου αγκυροβολίου ή τον χειρισμό των πρυμνησίων.

Άρθρο 8

 Μέτρα ασφαλείας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών της ζώνης αγκυροβολίου.

 Ι) Ευθύνη χρηστών

 α) Κάθε ένας που κάνει χρήση τμήματος χώρου της ζώνης αγκυροβολίου ή οποιωνδήποτε παρεχομένων ευκολιών-εξυπηρετήσεων, δηλαδή των λιμενικών ή χερ­σαίων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μονίμου αγκυροβολίου, των κεκλιμένων επιπέδων, των προβλητών ή εξέδρων και σημείων ανεφοδιασμού, για οποιαδήποτε αιτία, με τη θέληση του ή κατόπιν υποδεί­ξεως της Δ/νσεως του αγκυροβολίου είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε παράβαση ή ζημιά που γίνεται με υπαιτιότητα του είτε σε τρίτο είτε στον ίδιο.

 β) Σε κάθε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας-ιδιοκτησίας παντός ελλιμενιζομένου στο αγκυροβόλιο σκάφους, ο μέχρι τη μεταβίβαση του σκάφους πλοιοκτήτης πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση του αγκυροβολίου περί της γενομένης αλλαγής, αναφέροντας υπεύθυνα το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση μονίμου κατοικίας του αγοραστή όπως και την ημερομηνία μεταβίβασης.

 γ) Όλα τα ελλιμενιζομένα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε κατάσταση πλοϊμότητας και να συντηρού­νται τακτικά ώστε να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ισχύουσες διατάξεις.

 δ) Εάν τοποθετηθεί από τον «πλοιοκτήτη ειδικός φύλα­κας σε μη επανδρωμένο σκάφος, πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας διαχείρισης του αγκυροβολίου.

 ε) Οι ιδιοκτήτες των σκαφών (αλλοδαποί ή ημεδαποί) οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο φορέα διαχεί­ρισης του αγκυροβολίου τα πρόσωπα που τους εκπρο­σωπούν κατά τον χρόνο της απουσίας τους, υποβάλλο­ντας ταυτόχρονα και την έγγραφη αποδοχή αυτών.

 1. II) Πυρκαγιά - Έκρηξη

 α) Ο φορέας διαχείρισης οφείλει να λαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων μέτρα ασφάλειας και πυροπροστασίας.

 β) Οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης θα ανακοινώνεται αμέσως στη Λιμενική Αρχή, στην Πυρο­σβεστική Υπηρεσία και στη Διοίκηση του αγκυροβολίου προς λήψη παντός προσήκοντος μέτρου. Παράλληλα θα επιδιώκεται άμεσα η κατάσβεση ή η περιστολή δια των υπό του αγκυροβολίου και των σκαφών διατιθέμενων προ τούτο προσωπικού και μέσων.  

Άρθρο 9

 Λοιπά θέματα

 1. 1. Ευταξία και καθαριότητα

 α) Απαγορεύονται τα θαλάσσια λουτρά και σπορ, ως και το ψάρεμα εντός του θαλάσσιου χώρου του αγκυ­ροβολίου.

 β) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη παντός είδους σκαφών στο θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο του αγκυροβολίου για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο φορέας διαχείρισης.

 γ) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη στους χώρους του αγκυροβολίου εργαλείων, βοηθητικών λέμβων, άρμενων, ελαστικών σωλήνων, καλωδίων, ιστίων και γενικώς πα­ντός είδους εξοπλισμού.

 Η Διοίκηση του αγκυροβολίου δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά των ανωτέρω ειδών. Ο ιδιο­κτήτης αυτών επιβαρύνεται για τυχόν έξοδα φύλαξης.

 δ) Απαγορεύεται η απόρριψη στο θαλάσσιο και χερ­σαίο χώρο του αγκυροβολίου έρματος, πετρελαίου, ακατάλληλων προς βρώση τροφίμων και γενικώς αντικειμένων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ρυπάνουν την περιοχή.

 Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων κατά την κείμενη νομοθεσία.

 ε) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των κρηπιδωμά­των και των προβλητών για την εναπόθεση επ’ αυτών σκαφών ή οποιουδήποτε αντικειμένου, με εξαίρεση των εναποτιθεμένων με άδεια της Διοίκησης του αγκυρο­βολίου.

 στ) Απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ρύπαν­ση των κρηπιδωμάτων και προβλητών. Την καθαριότητα αυτών οφείλουν να διατηρούν τα πληρώματα των σκα­φών στην έκταση που καταλαμβάνουν.

 ζ) Καθημερινώς τα απορρίμματα των σκαφών θα το­ποθετούνται την καθορισμένη ώρα εντός αδιάβροχων σάκων σε συγκεκριμένο σημείο του προβλήτα όπου υπάρχει σχετική πινακίδα, προκειμένου να παραληφθούν από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Νάξου.

 η) Δεν επιτρέπεται η πρόκληση οποιουδήποτε θορύ­βου δυναμένου να ανησυχήσει τους επιβαίνοντες στα ελλιμενισμένα σκάφη.

 θ) Τα κατοικίδια ζώα πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυρίων των.

 ι) Δεν επιτρέπεται οποιαδήπρτε εργασία συντήρη­σης ή μετασκευής σκάφους, καταδυτική ή μη, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες όπως ορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν τον φορέα.

 ια) Η φόρτιση των συσσωρευτών επιτρέπεται μόνο μεταξύ 09.00 π.μ. και 14.00 μ.μ.

 ιβ) Εργασίες συντήρησης σκαφών, ως και μικροεπισκευές που προκαλούν σχετικό θόρυβο επιτρέπεται μόνο μεταξύ 08.30 π.μ. και 14.30 μ.μ. καθ’ εκάστην.

 ιγ) Οι σχετικές περί κοινής ησυχίας διατάξεις έχουν εφαρμογή και στο χώρο του αγκυροβολίου.

 ιδ) Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση διαφήμιση υπηρεσιών ή προϊόντων, στο χερ­σαίο και θαλάσσιο χώρο του αγκυροβολίου χωρίς την έγγραφη συμφωνία του φορέα διαχείρισης,

 ιε) Δεν επιτρέπεται η είσοδος ή στάθμευση κάθε εί­δους οχημάτων και τροχοφόρων στη ζώνη αγκυροβο­λίου χωρίς την άδεια του φορέα διαχείρισης.

 1. 2. Περίπτωση μη καταβολής δικαιωμάτων

 Απαλλάσσονται της καταβολής των τελών ελλιμε­νισμού τα εξής σκάφη: α) Τα καταφεύγοντα στη ζώνη αγκυροβολίου σκάφη λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία ή μηχανική βλάβη κ.λ.π.), που καθιστά επικίνδυνο τον πλου του σκάφους.
 Εάν σκάφος καταφεύγει στο αγκυροβόλιο λόγω κακο­καιρίας και μετά τη λήξη της απαγόρευσης του απόπλου παραμείνει στο αγκυροβόλιο, υποχρεούται στην καταβο­λή τελών ελλιμενισμού υπολογιζόμενων από της ημερο­μηνίας λήξης της απαγόρευσης του απόπλου, βάσει των ανακοινώσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς.

 β) Τα θαλαμηγό ή πλοιάρια αναψυχής τα οποία ανή­κουν κατά κυριότητα και χρήση στους Αρχηγούς ξένων Κρατών δι οιανδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βλάβης.

 Άρθρο 10

 Γνωστοποίηση Κανονισμών Λειτουργίας

 Με μέριμνα του φορέα διαχείρισης, επιδίδεται στον πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη ή εκπρόσωπο ή χρήστη κάθε σκάφους, του οποίου εγκρίνεται ο ελλιμενισμός στη ζώνη αγκυροβολίου, αντίγραφο του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Σε περίπτωση που το πρόσωπο της επίσης είναι αλλοδαπός, οι ως άνω Κανονισμοί επι­δίδονται μεταφρασμένοι στην αγγλικά.

 


 

Aριθμ. 2622/12 (ΦΕΚ – 414 Β/23-2-2012): Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυ­ροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 149/2005 (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄/22-8-2005) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρι­στικής Ανάπτυξης».

2.  Το Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7-10-2009) «Συγχώ­νευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

3.  Το Π.Δ. 15/2010 (Φ.Ε.Κ. 35/Α΄/01-3-2010) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολι­τισμού και Τουρισμού».

4. Το Π.Δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243/Α΄/11-11-2011) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5.  Την υπ’ αριθμ. 121482/14-12-2011 (Φ.Ε.Κ. 2820/Β΄/ 14-12-2011) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Πο­λιτισμού και Τουρισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Πέτρο Αλι­βιζάτο».

6. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθ. 1 του Κεφ. Α΄ του μέρους Α΄ του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ του ν.2160/93 (Φ.Ε.Κ. 118/ Α΄/19-7-1993) και ειδικότερα το άρθ. 31α το οποίο προ­στέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 38 του ν.3105/2003.

9.  Την υπ’ αριθμ. Τ/9803/5-9-2003 (Φ.Ε.Κ. 1323/Β΄/ 16-9-2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισμού Λει­τουργίας Τουριστικών Λιμένων.

10.  Την υπ’ αριθμ. Τ/2785/15-7-1999 (Φ.Ε.Κ. 604/Δ΄/ 6-8-1999) υπουργική απόφαση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών και δημιουργία θαλάσσιας ζώνης αγκυροβολίου στη θαλάσσια περιοχή χώρας Νάξου.

11.  Την υπ’ αριθμ. Τ/12916/24-10-2003 (Φ.Ε.Κ. 1604/Β΄/ 30-10-2003) υπουργική απόφαση παραχώρησης της χρήσης- εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου του­ριστικών σκαφών στη χώρα Νάξου.

12.  Την υπ’ αριθμ. 14035/29-7-2009 (Φ.Ε.Κ. 403/Α.Α.Π./ 17-8-2009) υπουργική απόφαση τροποποίησης χωροθέ-τησης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα χώρας Νάξου.

13.  Την υπ’ αριθμ. 8306/5-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 1009/Β΄/ 27-7-2006) υπουργική απόφαση έγκρισης Ειδικού Κα­νονισμού Λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο.

14.  Το υπ’ αριθμ. 759/28-4-2011 σχετικό αίτημα με το οποίο διαβιβάστηκε το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/ 19-4-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, περί έγκρισης τροποποίησης του ειδικού κανονισμού λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.

15. Το υπ’ αριθμ. 243/29-11-2011 πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ του ν.2160/93 (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄/ 19-7-1993) και ειδικότερα το άρθ. 31α το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 38 του ν.3105/2003, της υπ’ αριθμ. 8306/5-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 1009/Β΄/ 27-7-2006) υπουργικής απόφασης περί έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο, ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της ζώνης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Χώρα Νά­ξου όπως έχει καθορισθεί στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει επισυναφθεί στις υπ’ αριθμ. Τ/2785/15-7-1999 και αρ. 14035/29-07-2009 υπουργικές αποφάσεις».

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Μεγέθη - Κατηγορίες Σκαφών

Ο συνολικός αριθμός των σκαφών που μπορούν να ελλιμενισθούν ταυτόχρονα στη ζώνη αγκυροβολίου, ανέρχεται σε σαράντα εννιά (49). Ο συνολικός αυτός αριθμός 1 κατανέμεται κατά κατηγορίες σκαφών ως ακολούθως:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΟ

ΠΛΑΤΟΣ

ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΜΗΚΟΣ

ΣΚΑΦΩΝ

ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

II

3,20

8-10

11

III

3,50

10-12

18

IV

4,25

12-15

17

ν

5,00

15-18

3

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΑΦΩΝ

49

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως χώροι ελλιμενισμού των σκαφών ορίζονται: (α) Για τα σκάφη μήκους 8 έως 10 μέτρων οι με αριθ­μούς 1 έως 11 θέσεις του αναφερόμενου στο άρθρο 1 του παρόντος τοπογραφικού διαγράμματος, (β) Για τα σκάφη μήκους 10 έως 12 μέτρων οι με αριθμούς 12 έως 29 θέσεις, (γ) Για τα σκάφη μήκους 12 έως 15 μέτρων οι με αριθμούς 30 έως 46 θέσεις, (δ) Για τα σκάφη μήκους 15 έως 18 μέτρων οι με αριθμούς 47 έως 49 θέσεις».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δικαίωμα προσορμίσεως και ελλιμενισμού υπάρχει μόνο κατόπιν αδείας του δια το σκοπό αυτό εκάστοτε υπευθύνου της ζώνης αγκυροβολίου, έχουν δε αυτό γενικά, τα μηχανοκίνητα ή δι’ ιστίων κινούμενα σκάφη ανα­ψυχής, τα θαλαμηγό πλοία, ιδιωτικά, ή επαγγελματικά, ως και τα ανήκοντα σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους (όπως των νήσων Νάξου, Αμοργού, Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίου και Σχοινούσας κ.ά.) τα μεν μήκους μεγαλύτερου των 25 ποδών στους προβλήτες του αγκυροβολίου».

5.  Η περίπτωση ε) του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Τα ελλιμενιζόμενα στη ζώνη αγκυροβολίου σκάφη μήκους μικρότερου των 80 ποδών θα κάνουν χρήση των ιδίων των μέσων αγκυροβολιάς έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου».

6. Η περίπτωση η) του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Οι υποδείξεις του προσωπικού της ζώνης αγκυρο­βολίου δεν απαλλάσσουν τον Κυβερνήτη παντός σκά­φους της ευθύνης του, τόσο για τους χειρισμούς του

σκάφους εντός του λιμένος, όσο και για την πρόσδεση αυτού ή τον χειρισμό των πρυμνησίων».

7.  Η περίπτωση Ι) α) του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ι) Ευθύνη χρηστών

α) Κάθε ένας που κάνει χρήση τμήματος χώρου της ζώνης αγκυροβολίου ή οποιωνδήποτε παρεχομένων ευ-κολιών-εξυπηρετήσεων, δηλαδή των λιμενικών ή χερ­σαίων εγκαταστάσεων, των κεκλιμένων επιπέδων, των προβλητών ή εξέδρων και σημείων ανεφοδιασμού, για οποιαδήποτε αιτία, με τη θέληση του ή κατόπιν υποδεί­ξεως της Δ/νσεως του αγκυροβολίου είναι αποκλειστι­κώς υπεύθυνος για κάθε παράβαση ή ζημιά που γίνεται με υπαιτιότητα του είτε σε τρίτο είτε στον ίδιο».

8. Η περίπτωση ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Η φόρτιση των συσσωρευτών επιτρέπεται καθ’ όλο το 24ωρο».

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Περίπτωση μη καταβολής δικαιωμάτων.

Απαλλάσσονται της καταβολής των τελών ελλιμενισμού τα εξής σκάφη: α) Τα καταφεύγοντα στη ζώνη αγκυροβο­λίου σκάφη λόγω ανωτέρας βίας (απαγόρευση απόπλου ή μηχανική βλάβη που θα αποδεικνύονται με βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής, κ.λπ.), που καθιστά επικίνδυνο τον πλου του σκάφους και μέχρι 48 ώρες.

Εάν σκάφος καταφεύγει στο αγκυροβόλιο λόγω κα­κοκαιρίας (απαγορευτικό απόπλου) και μετά τη λήξη της απαγόρευσης του απόπλου παραμείνει στο αγκυροβόλιο, υποχρεούται στην καταβολή τελών ελλιμενι­σμού υπολογιζόμενων από της ημερομηνίας λήξης της απαγόρευσης του απόπλου, βάσει των ανακοινώσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς.

β) Τα θαλαμηγό ή πλοιάρια αναψυχής τα οποία ανή­κουν κατά κυριότητα και χρήση στους Αρχηγούς ξένων Κρατών δι οιανδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βλάβης».

10. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Τ8306/5-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 1009/Β΄/27-7-2006) υπουργική απόφαση έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυροβολίου του­ριστικών σκαφών στη Νάξο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012