Το Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Λιμένα Νάξου

 

Το Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Λιμένα Νάξου συστάθηκε μετά και από την Αριθμ.8306/06 (ΦΕΚ – 1009 Β/27-7-2006): Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο και Aριθμ. 2622/12 (ΦΕΚ – 414 Β/23-2-2012): Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυ­ροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο.

 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης αγκυροβολίου είναι:  Γεωγραφικό πλάτος 0,25° 22,0» Α και γεωγραφικό μή­κος 37° 06,4’Β

Στο αγκυροβόλιο δύναται ο ελλιμενισμός σκαφών από μία ημέρα εώς και ετησίως . Στα σκάφη παρέχονται δυνατότητες - ευκολίες παροχών νερού και ρεύματος και τροφοδοσίας καυσίμων .

Ο συνολικός αριθμός των σκαφών που μπορούν να ελλιμενισθούν ταυτόχρονα στη ζώνη αγκυροβολίου, ανέρχεται σε σαράντα εννιά (49). Ο συνολικός αυτός αριθμός 1 κατανέμεται κατά κατηγορίες σκαφών ως ακολούθως:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΟ

ΠΛΑΤΟΣ

ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΜΗΚΟΣ

ΣΚΑΦΩΝ

ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

II

3,20

8-10

11

III

3,50

10-12

18

IV

4,25

12-15

17

ν

5,00

15-18

3

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΑΦΩΝ

   

49

Ως χώροι ελλιμενισμού των σκαφών ορίζονται: (α) Για τα σκάφη μήκους 8 έως 10 μέτρων οι με αριθ­μούς 1 έως 11 θέσεις  (β) Για τα σκάφη μήκους 10 έως 12 μέτρων οι με αριθμούς 12 έως 29 θέσεις, (γ) Για τα σκάφη μήκους 12 έως 15 μέτρων οι με αριθμούς 30 έως 46 θέσεις, (δ) Για τα σκάφη μήκους 15 έως 18 μέτρων οι με αριθμούς 47 έως 49 θέσεις.

Τα ελλιμενιζόμενα στη ζώνη αγκυροβολίου σκάφη μήκους μικρότερου των 80 ποδών θα κάνουν χρήση των ιδίων των μέσων αγκυροβολιάς έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.