Τιμολόγιο Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Νάξου

Αριθμ. 10135/11 (ΦΕΚ 1755 Β/3-8-2011) : Έγκριση τιμολογίων της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Χώρα Νάξου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α717-03-2004) «Ανασύστα­ση του Υπουργείου Τουρισμού»

2.  Τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α711-10-2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του­ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».

3.  Τις διατάξεις του αρθρ. 12 του Π.Δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211/Α722-08-2005) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρι­στικής Ανάπτυξης».

4.  Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α707-10-2009) «Συγχώ­νευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

5. Το Π. Δ 187/2009(ΦΕΚ 214/Α707-10-2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

6.  Το Π.Δ. 37/2010 (ΦΕΚ 77/Α721-05-2010) «Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού».

7. Την υπ' αριθμ. 63826/01-07-2010 (ΦΕΚ 1028/Β/06-07-2010) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτι­σμού και Τουρισμού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη».

8.  Το Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α701-03-2010) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο υπουργείο Πολι­τισμού και Τουρισμού».

9.  Την υπ' αριθμ. 6134/27-04-2011 (ΦΕΚ 115/ΥΟΔΔ/29-04-2011) Υπουργική Απόφαση περί διορισμού Γενικής Γραμματέως Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

10.  Τις διατάξεις του κεφ. Γ του ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/ Α719-07-1993) και ειδικότερα το αρθρ. 31α παρ. 5 το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ.38 του ν. 3105/2003.

11.  Την υπ' αριθμ. Τ/9803/5-9-2003 (ΦΕΚ 1323 Β) Κοι­νή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουρι­στικών Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12.  Το με Α.Π. 6282/02-05-11 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου καθώς και τη διαβιβασθείσα απόφαση με αριθμ. 19/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης τιμολογίου λιμενικών τελών στο αγκυ­ροβόλιο τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.

13. Το με υπ' αριθμ. 241/07-07-11 πρακτικό της Επιτρο­πής Τουριστικών Λιμένων.

14.  Την διάταξη του αρθρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

15.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τα υποβληθέντα τιμολόγια της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Χώρα Νάξου ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΗΜΕΡΕΣ) MOORING PERIODS (DAYS)

Μήκος

Μέτρα

Loi meters

1-5 Ανά ημέρα

6-20 Ανά ημέρα

21-
30

31-
60

61-
90

91-
120

121-
150

151-
180

181-
210

211-
240

241-
270

271-
300

301-
330

331-
365

ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΣΕ ευρώ

MOORING FEES

ΙΝ EURO

8,0-
8,9

8

9

200

282

404

517

573

610

648

685

723

760

800

845

9,0-
9,9

10

11

250

330

470

600

670

710

753

800

840

885

930

980

10,0-
10,9

11

13

290

380

540

690

765

815

865

920

970

1.020

1.070

1.130

11,0-
11,9

12

14

315

430

615

786

872

930

986

1.045

1.100

1.160

1.215

1.290

12,0-
12,9

14

16

365

485

695

888

985

1.050

1.115

1.180

1.250

1.310

1.375

1.460

13,0-
13,9

15

18

405

545

780

998

1.107

1.180

1.250

1.325

1.400

1.470

1.545

1.640

14,0-
14,9

17

20

450

610

872

1.115

1.236

1.320

1.400

1.480

1.560

1.645

1.725

1.825

15,0-
15,9

20

23

520

676

970

1.240

1.375

1.465

1.560

1.645

1.745

1.830

1.920

2.030

16,0-
16,9

21

25

560

750

1.073

1.372

1.522

1.622

1.720

1.825

1.920

2.025

2.125

2.245

17,0-
17,9

23

27

610

825

1.184

1.514

1.680

1.789

1.900

2.010

2.120

2.230

2.340

2.480

18,0-
18,9

25

30

675

910

1.301

1.664

1.845

1.970

2.090

2.210

2.330

2.455

2.575

2.725

19,0-
19,9

28

33

740

995

1.426

1.824

2.023

2.156

2.290

2.420

2.560

2.690

2.820

3.000

20,0-
20,9

30

36

810

1.088

1.600

2.000

2.212

2.357

2.505

2.650

2.750

2.950

3.085

3.265

21,0-
21,9

34

40

900

1.187

1.701

2.175

2.413

2.570

2.730

2.890

3.050

3.205

3.365

3.600

22,0-
22,9

36

43

970

1.290

1.852

2.370

2.626

2.800

2.970

3.145

3.320

3.490

3.660

3.880

23,0-
23,9

40

47

1060

1.403

2.010

2.570

2.852

3.040

3.230

3.415

3.600

3.790

4.005

4.210

24,0-
24,9

43

51

1150

1.521

2.180

2.800

3.093

3.295

3.500

3.700

3.905

4.100

4.310

4.570

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) Τα παραπάνω τιμολόγια αφορούν στην πρυμνοδέτηση των σκαφών και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

2) Ως μήκος σκάφους θεωρείται το πραγματικό ολικό μήκος το οποίο περιλαμβάνει σταθερές κατασκευές.

3)  Η πλαγιοδέτηση χρεώνεται +80% επί των τελών.

4)  Μη συμβατικά σκάφη (καταμαράν, τριμαράν, κ.α.) καταβάλουν τέλη αυξημένα κατά 50%.

5) Η κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος είναι δωρεάν και περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

6) Τα παραπάνω τέλη προπληρώνονται.

7)  Ελάχιστη επιβάρυνση: τιμή μίας ημέρας.

8) Δεν επιτρέπεται ο απόπλους σκαφών που δεν έχουν εξοφλήσει τα λιμενικά τους τέλη έως την ημέρα ανα­χώρησης τους τουλάχιστον.

9)   Προπληρωμένα τέλη δεν επιστρέφονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011