Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ την Πέμπτη 28-06-2018 και 10:30π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Νάξος  12-06-2018  

ΔΗΜΟTIKO ΛΙΜΕΝΙΚΟ                               Αριθ. Πρωτ.   1239

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ                                                                  

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.: 84300

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

την διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις περιοχές αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Νάξου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 55.104,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, την Πέμπτη 28-06-2018 και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αντίγραφα της διακήρυξης, μελέτης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.portofnaxos.com στη διαδρομή: Ανοικτά δεδομένα ► Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   καθώς επίσης πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, Ταχ.. δ/νση 84300, τηλ. 2285029050 υπεύθυνος Καπινιάρης Ιωάννης.

                                                                                             

           

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξος

 

Σέργης Νικόλαος

 

 

Κατεβάστε τα αρχεία πατώντας εδώ