Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Τμήματος

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ Ω375ΟΡ0Ψ-ΗΨΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

           Nάξος  28/02/2020

                                                         

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                              Αρ. 11

                                                             

Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Τμήματος.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 87-89 του ν.3584/07(ΦΕΚ 143Α/2007) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου(ΦΕΚ 1046β΄/29-07-2003 ,  702β/15-04-2009 και 332β΄/2014) 
  3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση της κάτωθι θέσης προϊσταμένου Τμήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου:
  1. Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εφόσον :

α) κατέχουν το βαθμό Α΄    ή

β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα(01) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

       3.Κωλύματα:

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος:

διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή

τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε

                                                                                         ΑΔΑ Ω375ΟΡ0Ψ-ΗΨΛ

πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.

γ. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

δ. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

                              4.Κριτήρια επιλογής.

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4369/16, για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

ΙΙ. Για την τελική μοριοδότηση, για τη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος, ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

40% για την ομάδα κριτηρίων (α),

20% για την ομάδα κριτηρίων (β),

20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

20% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

ΙΙΙ. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:

α) Τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.  

ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια.

γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια.

δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια.

εε) Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια.

στστ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.

                                                                                                ΑΔΑ Ω375ΟΡ0Ψ-ΗΨΛ

ζζ) Η πιστοποιημένη  επιμόρφωση του υπαλλήλου που έχει παρασχεθεί κατ εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ 2349Β/2008 και 1592Β/2010) μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15.5.2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.

ηη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:

Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και η καλή με 10μόρια, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια.

θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 μοριοδοτείται με 30 μόρια. 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

  Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής:

Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου, και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:

αα) 20 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα,

ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και

γγ) 16,5 μόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 10 έτη.

Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνειτα 1.000 μόρια.

γ) Αξιολόγηση

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις διατάξεις του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007, όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4369/2016) τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).

δ) Δομημένη Συνέντευξη

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας« για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία

                                                                                            ΑΔΑ Ω375ΟΡ0Ψ-ΗΨΛ

κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 86.

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

αα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου.

ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

ΙV. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων».

                           5.Δημοσιοποίηση.

 

Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου  και του Α.Σ.Ε.Π. Η προκήρυξη κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο  σε κάθε υπάλληλο  που ανήκει οργανικά σε αυτόν και πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση που προκηρύσσεται.

  1. 6. Υποβολή Αίτησης.

 

     Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον ΟΤΑ που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που

συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην

αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται

                                                                                                ΑΔΑ Ω375ΟΡ0Ψ-ΗΨΛ

υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση Διοίκησης, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών και αρχίζει πέντε (05) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.  

  1. 7. Τρόπος Υποβολής Αίτησης.

 

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο Τμήμα  Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΛΤΝάξου  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15)  ημερών, που αρχίζει την 06/03/2020 και λήγει  την 20/03/2020 .

Υπεύθυνοι  για επικοινωνία:

  -  Βανταράκης Εμμανουήλ ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΛΤΝάξου κλάδου ΠΕ Οικονομικού 

  - Βενιέρης Αντώνιος υπάλληλος ΔΛΤΝάξου κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

 Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΤΚ 84100 ΝΑΞΟΣ

 Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

                                                                                         Ο  Πρόεδρος  

                                                                     του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                    

                                                                                       Δημήτριος Ήμελλος