Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πίνακας Αποφάσεων έκτακτης συνεδρίασης στις 7/5/2020

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗ    Nάξος 07-05-2020
  Πέμπτη  07-05-2020        ώρα 14: 00 μμ αρ. Πρωτ: 733
  Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 14:00 μμ  εως  14:30 μμ 
  Παρόντα μέλη : 1) Δημήτριος Ήμελλος Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου   2) Καλλιόπη Βιτζηλαίου   3)Αποστολόπουλος Αλέξιος Λιμεν.  Νάξου 
                             4)  Μαρία Λεγάκη 5) Σταμάτιος Καπιρης  6) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος 7) Αθανάσιος Μπερτσιάς 
                           
  Απόντα μέλη : Ουδείς    
     
     
     
     
ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
28     Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσίας ΄΄ Καθαριότητα χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο΄΄ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την απόφαση 504/2020 του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και ανακηρρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την ¨"Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ευθυνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο"η εταιρεία ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ 
29    Εξειδίκευση πίστωσης για δημοσίευση ανακοίνωσης της επιτροπής περιβάλλοντος που αφορά «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τιτλο ΄΄ Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄ Εξειδικευεται ομόφωνα πίστωση ποσού 89,28€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ για τηπληρωμή εξόδων  δημοσίευσης της ως έναντι ανακοινωσης στην εφημεριδα Κυκλαδική. 
     
  Ο Πρόεδρος  του ΔΛΤΝάξου   
          Δημήτριος  Ήμελλος