Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ   ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΟΥ ΘΑ            ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤΝΑΞΟΥ

                                                                            

 

 

                                                                            ΑΔΑ 66Ω0ΟΡ0Ψ-Ξ3Τ     

 

 

 

 

 

                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                            

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ   

                                                                                Νάξος  22/05/2020

                                                             AΡ. ΑΠΟΦ. 39

               «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ   ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΟΥ ΘΑ

           ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤΝΑΞΟΥ»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ.

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ.37/2020 Aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία: α) εγκρίθηκε   μίσθωση ακινήτου, β) ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου και γ) καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ε) την αριθ.  38/2020 απόφαση του Προέδρου  του ΔΛΤΝάξου με την οποία ορίστηκε μηχανικός ως τρίτο μέλος για την εκτίμηση ακινήτου και καταμέτρηση ακινήτου που πρόκειται να μισθωθεί ως αποθήκη για τις ανάγκες του Φορέα. 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Φορέα μας, ως αποθήκη για την φύλαξη του αρχείου και των υλικών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και αποκλειστικά έως  15 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Άρθρο1

 

Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει να  ευρίσκεται σε απόσταση έως και δέκα  (10) χιλιομέτρων από την Χώρα Νάξου σύμφωνα με τον οδηγό χιλιομετρικών αποστάσεων οδικού δικτύου της Χώρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με δυνατότητα πρόσβασης φορτηγού αυτοκινήτου στην είσοδο της προς μίσθωσης αποθήκης, και να είναι τουλάχιστον 350  τετραγωνικών μέτρων.

Η κύρια είσοδος της αποθήκης να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 2,40 Χ 2,40 μέτρα.  Το ακίνητο  πρέπει να βρίσκεται   σε άριστη κατάσταση και έτοιμο  προς χρήση κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Προϋπόθεση είναι να έχει  περίφρακτο εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο τουλάχιστον 200τ.μ με επίστρωση τσιμέντου στο δάπεδο, με ανεξάρτητη είσοδο αποκλειστικής χρήσης για το φορέα για να τοποθετούνται παντός είδους υλικά και container .

                                                                                  

To ακίνητο θα πρέπει να έχει επίσης επαρκή φωτισμό, να είναι συνδεμένο με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και να διαθέτει μία πλήρως εξοπλισμένη τουαλέτα (λεκάνη , καζανάκι , νιπτήρα ) σε λειτουργία , να είναι υπόγειο ή ισόγειο με δυνατότητα πρόσβασης φορτηγού στην πόρτα του μισθίου.

 

 

 

 

Άρθρο2

 

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας.

 

  1. Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητοή είναι νομείς ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, μπορούν εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης ή την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους. 

2.Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τοπογραφικό καθώς και λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακίνητου (ή ακίνητα). 

3.Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στο Δ.Λ.Τ.Νάξου

υπόψη επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81,  για την Καταλληλότητα - Εκτίμησης Ακινήτου  από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική, αστυνομική ή δικαστική αρχή. Εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι του ακινήτου, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος προσκομίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω, πληρεξούσιο έγγραφο. 

 4.Η Επιτροπή μετά από επιτόπιο έρευνα θα κρίνει για την  καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο Φορέας, θα κληθούν να λάβουν μέρος στη μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας. 

  5.Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί με έγγραφο ή απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερομένους, των οποίων τα προσφερόμενα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 

  1. Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

                                                                                  

 

Άρθρο 3

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Με την παρούσα διακήρυξη διενεργείται φανερός και προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση  αποθήκης, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 1 με τίτλο «περιγραφή μισθίου».

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση ή να είναι δυνατόν να επισκευαστεί με δαπάνη του ιδιοκτήτη και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω έως την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, διαφορετικά η μίσθωση λύεται με απόφαση του Φορέα. 

            Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μίσθιου(π.χ. βρύσες, καζανάκια, πόμολα, κλειδαριές, κτλ.) μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον Φορέα. Σε περίπτωση άρνησης του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στη ταχθείσα προθεσμία, ο Φορέας έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί: 

Α) Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια σε μίσθωση με απευθείας ή με δημοπρασία άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου. 

Β) Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων επισκευών του ακινήτου, σε βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από τη σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα. 

Γ) Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής από τον εκμισθωτή. 

Ο Φορέας δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται είτε στη συνηθισμένη χρήση του, είτε σε κακή κατασκευή του, είτε στην παλαιότητα του είτε σε τυχαίο γεγονός(σεισμός κτλ). 

Το ΔΛΤΝάξου μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο, πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο. 

Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται με μέριμνα του Φορέα στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή και μετά παύει κάθε υποχρέωση του Φορέα για καταβολή μισθωμάτων.

Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτεται:

  1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια (διαγράμματα κατόψεων) θεωρημένα (με πρόσφατη θεώρηση) από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, βεβαίωση αρμόδιας Αρχής (Πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου
  2. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν τακτοποιηθεί, καθώς και ότι το ακίνητο είναι εντός της προβλεπόμενης απόστασης από την Χώρα της Νάξου.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο πληρεί τις προϋποθέσεις για χρήση αποθήκης.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση από αρμόδιο μηχανικό ότι στο προσφερόμενο ακίνητο τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίαςκαι μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και πριν τη σύναψη συμφωνητικού, να  κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή πιστοποιητικό.
  5. Να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εάντο κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομιστεί η εγκεκριμένη άδεια επισκευής, μετά την εκτέλεση των εργασιών θεωρημένη από το αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 4

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία - δικαιολογητικά

Ι) Στην δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. 

ΙΙ) Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα τους κρίθηκαν κατάλληλα θα  πρέπει να καταθέσουν, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του προέδρου του ΔΛΤΝάξου στην αρμόδια Επιτροπή  διαγωνισμού κατά την ημέρα και μισή ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση ή Γ.Ε.Μ.Η. καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία. 

β) Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 

     ε) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες και αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά δεν γίνεται αποδεκτός.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που έχει αποκλεισθεί,

διότι το προσφερόμενο ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή Καταλληλότητας ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 5ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη μειοδότη

 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, αποστέλλεται στο Φορέα, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από το διαγωνιζόμενο, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε μηνιαία βάση.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και δεσμεύει τον τελευταίο μειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Δ.Σ. του Φορέα αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία. 

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό. 

Άρθρο 6

Δικαίωμα αποζημίωσης

 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Νάξου.

Άρθρο 7

Σύμβαση

 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Νάξου περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 8

Διάρκεια Μίσθωσης

 

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. Δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΝάξου και με συναίνεση του εκμισθωτή να παραταθεί η μίσθωση για άλλα πέντε (5) έτη. Το ΔΛΤΝάξου μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο , πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο. 

Άρθρο 9

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο τέλος εκάστου μηνός από το ΔΛΤΝάξου με έκδοση χρηματικού εντάλματος, στο λογαριασμό  της τράπεζας που θα γνωστοποιηθεί από τον τελικό μειοδότη αφού προσκομίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του ΔΛΤΝάξου δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεμία ευθύνη φέρει το Δ.Λ.Τ. Νάξου και δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καμιά αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτηση του καθώς και στη μη ύπαρξη εγκεκριμένου προϋπολογισμού.   

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις μισθωτή

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 11

Κρατήσεις

 

                      Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

                      Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

Άρθρο 12

Λήξη μίσθωσης

 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

Άρθρο 13

Δημοσίευση Διακήρυξης

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Νάξου  τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα και του δημοτικού καταστήματος.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική  εφημερίδα «Κυκλαδική» και τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.

 

 

Άρθρο 14

Επανάληψη - ματαίωση της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Νάξου  εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Νάξου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους της διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 15

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08:00 – 15:00 Διεύθυνση Χώρα Νάξου, Νάξος  Τ.Κ. 84300, Τηλέφωνο: 2285029050, FAX: 2285029051.

Αντίγραφο της διακήρυξης δύναται να ληφθεί είτε από την ιστοσελίδα του Φορέα μας www.portofnaxos.com είτε χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

                                       Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                            Δημήτριος Ήμελλος