Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Παροχή Υπηρεσιών Είσπραξης Λιμενικών Τελών στο Λιμένα Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          Νάξος  16/06/2020

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου                                                                         Αρ. αποφ.: 57

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Τηλέφωνο:  22850-29050

διακηρυξη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

  Έχοντας υπόψη:

 • Την αρ. 40/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου με την οποία εγκρίθηκε η σχετική μελέτη για την παροχή υπηρεσιών στο λιμένα Σχοινούσας.
 • Την απόφαση αρ. 54/2020 του Προέδρου του ΔΛΤΝάξου με την οποία εγκρίθηκε η  δαπάνη πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών στο λιμένα Σχοινούσας.
 • Την απόφαση αρ. 55/2020 του Προέδρου του ΔΛΤΝάξου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών είσπραξης τελών λιμένα Σχοινούσας.
 • Την με αρ. Α-126 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 • Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών είσπραξης τελών κλπ στο λιμένα Σχοινούσας.

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Ότι έως την 22/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. θα γίνονται δεκτές κλειστές προσφορές με προϋπολογισμό δαπάνης έως πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (5.999,91€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου παροχής υπηρεσιών είσπραξης λιμενικών τελών κλπ στο λιμένα Σχοινούσας με απευθείας ανάθεση για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής σχετικού συμφωνητικού σύμφωνα με τους κάτωθι όρους :

Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος άντρας ή γυναίκα,

Β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

Γ) Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για :

 

                                                            ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Την υποδοχή και διευκόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεσή τους στο λιμένα Σχοινούσας.
 1. Την ημερήσια καταγραφή των σκαφών που κάνουν χρήση του λιμένα Σχοινούσας και να κοινοποιεί εγγράφως τα αποτελέσματα στο Φορέα Διοίκησης του λιμένα σε μηνιαία βάση.
 2. Την παροχή λοιπών υπηρεσιών (υπόδειξη χώρου ελλιμενισμού-βοήθεια κατά την πρόσδεση σκαφών- βοήθεια κατά την σύνδεση στις παροχές νερού-ρεύματος-παροχή γενικότερων πληροφοριών-επίδοση αίτησης και ελέγχου των Ναυτιλιακών εγγράφων ανά κατηγορία σκαφών για την εύρυθμη λειτουργία του.
 3. Την είσπραξη των αναλογούντων στη διάρκεια παραμονής λιμενικών τελών από τα εισερχόμενα σκάφη και τα μονίμως ελλιμενιζόμενα στο λιμένα και με POS, την έκδοση των απαιτούμενων αποδείξεων και την αποστολή στοιχείων στο τέλος κάθε μήνα και αποκλειστικά εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μηνός στο ΔΛΤΝάξου μαζί με τα σχετικά παραστατικά και τις αναλυτικές καταστάσεις.
 4. Τη διευκόλυνση για την παροχή νερού-ρεύματος στα σκάφη στο λιμένα Σχοινούσας.
 5. Την είσπραξη ανταλλαγμάτων νερού-ρεύματος στο λιμένα Σχοινούσας.
 6. Την άμεση απομάκρυνση οποιουδήποτε άχρηστου υλικού από το Χερσαίο και Θαλάσσιο χώρο κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής του.
 7. Την ενημέρωση του Φορέα και του Λιμεναρχείου για τυχόν φθορές και γενικά  για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του λιμένα, όπως στάθμευσης οχημάτων, έλλειψη φωτισμού, πρόκληση ζημιών, περιστατικό ρύπανσης κτλ προκειμένου να γίνεται άμεση αποκατάσταση και να αναφέρει τυχόν υπαιτιότητες για αναζήτηση ευθυνών.

                                                          ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

 • Να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό άλλων αρχών.
 • Να συνεργάζεται με τον φορέα διοίκησης και να τον ενημερώνει άμεσα για κάθε πρόβλημα το οποίο            προκύπτει αναφορικά με τη λειτουργία του τομέα της υπηρεσίας του.
 • Να ενεργεί με σύνεση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια.
 • Να συμπεριφέρεται ο ίδιος και το τυχόν προσωπικό που θα απασχολεί με την μεγαλύτερη δυνατή ευγένεια εξυπηρετικότητα και διακριτικότητα απέναντι στους χρήστες των εγκαταστάσεων του λιμένα, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
 • Να τηρεί ο ίδιος και το τυχόν απασχολούμενο προσωπικό απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Το απασχολούμενο προσωπικό και ο ανάδοχος  να έχει ευπρεπή ενδυμασία και να φέρεται κόσμια στους χρήστες.
 • Να γνωρίζει στο ΔΛΤΝάξου  το προσωπικό που θα απασχολεί καθ΄ολη τη διάρκεια της σύμβασης προκειμένου να διευκολυνθεί  στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
 • Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για την απασχόληση του προσωπικού του. Το ΔΛΤΝάξου δεν επιβαρύνεται με δώρα, άδειες, επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.
 • Επιτρέπεται η μεταβίβαση των υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο για ορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό γίνει γνωστό στο ΔΛΤΝάξου με έγγραφη δήλωση του αναδόχου, υποδεικνύοντας τον αντικαταστάτη του  μόνο κατόπιν έγκρισης του ΔΛΤΝάξου.  

                                                           ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

 

 • Το ΔΛΤΝάξου υποχρεούται να καταβάλλει στον ανάδοχο την αποζημίωση του στο τέλος του τριμήνου αφού προσκομίσει σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και εφόσον έχει διαπιστωθεί από το ΔΛΤΝάξου ότι ο ανάδοχος παρείχε τις ως άνω υπηρεσίες με σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από τον Πρόεδρο του Φορέα Διοίκησης του λιμένα και σχετική Βεβαίωση παροχής των γενικών υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του ΔΛΤΝάξου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποχωρήσει πριν την λήξη της σύμβασης θα γίνεται περικοπή του ¼ της οφειλόμενης αποζημίωσης για τις παρασχεθείσες έως την ημερομηνία αποχώρησης υπηρεσίες.
 • Η καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου είναι δυνατή σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης ή λόγω καθυστέρησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης.

        

                                                                                                    

                                                         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                    Ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή σχετικού                                                                         Συμφωνητικού περιόδου 2020/2021

ΜΕΛΕΤΗ : Παροχή υπηρεσιών στο λιμένα

Σχοινούσας.

 
 
   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Α/Α

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΣΥΝΟΛΑ

(€)

1

Είσπραξη ανταλλαγμάτων νερού-ρεύματος στο χώρο του λιμένα Σχοινούσας και είσπραξη λιμενικών τελών.

1 μήνας

      125

12 μήνες

1.500,00

2

Ημερήσια καταγραφή σκαφών-τη διευκόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεσή τους-υπόδειξη χώρου για ελλιμενισμό-παραλαβή αιτήσεων-συμπλήρωση αιτήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα της Ναυτιλίας για όλα τα σκάφη-έλεγχος των Ναυτιλιακών εγγράφων ανά κατηγορία πλοίου-βοήθεια κατά την τροφοδοσία με νερό και ρεύμα των σκαφών-ενημέρωση για τυχόν φθορές και προβλήματα στο χώρο του λιμένα Σχοινούσας.

 

 

  

  1 μήνας

     278,22

12 μήνες

3.338,64

ΣΥΝΟΛΟ  :

4.838,64

Φ.Π.Α. 24%  :

     1.161,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  :

5.999,91

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ –ΕΦΚΑ  για συμμετοχή σε δημοπρασίες
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού όπως αναφέρονται στο αρ. 73 περ. 1 του ν. 4412/16 
 4. Προσφορά σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
 
   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 

ΜΕΛΕΤΗ : Παροχή υπηρεσιών στο λιμένα

Σχοινούσας.

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Α/Α

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΜΗΝΕΣ)

 

ΣΥΝΟΛΑ

(€)

1

Είσπραξη ανταλλαγμάτων νερού-ρεύματος στο χώρο του λιμένα Σχοινούσας και είσπραξη λιμενικών τελών.

1 μήνας

     

12 μήνες

 

2

Ημερήσια καταγραφή σκαφών-τη διευκόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεσή τους-υπόδειξη χώρου για ελλιμενισμό-παραλαβή αιτήσεων-συμπλήρωση αιτήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα της Ναυτιλίας για όλα τα σκάφη-έλεγχος των Ναυτιλιακών εγγράφων ανά κατηγορία πλοίου-βοήθεια κατά την τροφοδοσία με νερό και ρεύμα των σκαφών-ενημέρωση για τυχόν φθορές και προβλήματα στο χώρο του λιμένα Σχοινούσας.

 

 

 

  1 μήνας

    

12 μήνες

 

ΣΥΝΟΛΟ :

 

Φ.Π.Α. 24%  :

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ –ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε δημοπρασίες
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού όπως αναφέρονται στο αρ. 73 περ. 1 του ν. 4412/16
 • Προσφορά σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό

  Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους της μελέτης και βάσει αυτής καταθέτω την προσφορά μου.

                                                                                                                  Νάξος,         /      /2020

                                                                                                   

   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο ΔΛΤΝάξου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2285029050.

                                                                    

 

 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

 

 

                                                                                                             Δημήτριος Ήμελλος