Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια παροχής νερού – ρεύματος

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία πατώντας εδώ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού – ρεύματος.

       

Το ΔΛΤ Νάξου, προτίθεται να προβεί στην με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πυλώνων μηχανισμών παροχής νερού ρεύματος στις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου και καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη  02/07/2020 και ώρα 11:00, στο Πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, υπόψιν επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού - ρεύματος». Προσφορές που θα προσέλθουν στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω δεν θα γίνονται δεκτές.

            Επισημαίνεται ότι για διαπίστωση ότι ο συμμετέχων πληρεί τις προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση εκτός όσων αναφέρονται στην μελέτη και  η προσκόμιση σε κλειστό φάκελο:

-           Φορολογική ενημερότητα για γενική χρήση.

-           Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

-          Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφεται ότι «μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16»

Οι προσφορές (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) θα συμπληρωθούν στο συνημμένο έντυπο της μελέτης.

Για να θεωρείται μία προσφορά έγκυρη θα πρέπει να υπάρχει στο έντυπο προσφοράς σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης.

                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                           Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                               

                                                                           Δημήτριος Ήμελλος