Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ασφάλιση Τουριστικού Αγκυροβολίου Λιμένα Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                             Νάξος, 29-7-2020

Τηλ.: 22850-29050

Fax: 22850-29051                                                 Aρ.πρωτ.: 1576                                                  

 

 

ΠΡΟΣ

 

                                                                     Aναθέτοντες Οικονομικούς Φορείς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ενδιαφέρεται να αναθέσει βάσει των αναφερομένων στην απόφαση αρ. 84/2020 του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου   την παροχή της υπηρεσίας ασφάλισης Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου ( με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής και έως ποσού 5.000€)για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και έως ποσού 500.000€ υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Νάξου με συνασφαλιζόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού) ,την κάλυψη ευθύνης του Δημοσίου που απορρέει από το άρθρο 922 το ΑΚ(ευθύνη προστήσαντος), την επέκταση κάλυψης της ευθύνης του Φορέα Εκμετάλλευσης μέχρι ποσού 500.000€ για κάθε απαίτηση ,καθώς και την κάλυψη ευθύνης λόγω ρύπανσης για 500.000€ επίσης για κάθε απαίτηση.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ΑΑΥ Α-154/27-7-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Τρίτη 04/08/2020  και ώρα : 12:00 μμ.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβαλλόμενη προσφορά.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)για συμμετοχή σε δημοπρασίες

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Επίσης με την προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί :Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από αρμόδια Αρχή (πχ ΓΕΜΗ) από το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )θα συμπληρωθούν σε απλό χαρτί θα είναι αποκλειστικά σε ευρώ. Για να θεωρηθεί μια προσφορά έγκυρη θα πρέπει να υπάρχει στο έντυπο προσφοράς σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης.

H σχετική ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελιδα του Φορέα www.portofnaxos.com της οποίας μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν στα γραφεία του ΔΛΤΝΑΞΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

 

                                                                      Δημήτριος Ήμελλος