Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Eκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στις περιοχές αρμοδιότητας του ΔΛΤΝάξου για ένα έτος

Κατεβάστε τη μελέτη πατώντας το εικονίδιο

downloadt

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                             Νάξος, 30/9/2020

Τηλ.: 22850-29050

Fax: 22850-29051                                                                             α.π. 2063

e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

πληρ.: Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου

          

                                                       Προς : Aναθέτοντες Οικονομικούς Φορείς

                                                                              

                                                                    

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

           Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ενδιαφέρεται να αναθέσει βάσει των αναφερομένων στην απόφαση αρ. 104/2020 του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου καθώς και στην αρ. 117/29-09-2020 του Προέδρου του ΔΛΤΝάξου   την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στις περιοχές αρμοδιότητας του ΔΛΤΝάξου για ένα έτος ( με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής και έως ποσού 17.220,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων ).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας (εργασίας)   έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ΑΑΥ Α-160/09-9-2020   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να αποστείλετε στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου (Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300 Νάξος) σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο για τις σχετικές ηλεκτρολογικές εργασίες   μέχρι την Τρίτη 06/10/2020   και ώρα 12:00 πμ.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβαλλόμενη προσφορά.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα για γενική χρήση

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) e-EΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς- δημοπρασίες.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Επίσης με την προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί :

  1. Άδεια τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας
  2. Αποδεικτικό-Απόδειξη προϋπηρεσίας τουλάχιστον έξι(6) έτη
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα περί συμφωνίας του με τους όρους της μελέτης

Στην περίπτωση δε που εκδηλώσει ενδιαφέρον εταιρεία θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον :

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από αρμόδια Αρχή (πχ ΓΕΜΗ) από το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα συμπληρωθούν στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης   θα είναι αποκλειστικά σε ευρώ. Για να θεωρηθεί μια προσφορά έγκυρη θα πρέπει να υπάρχει στο έντυπο προσφοράς σφραγίδα (σε περίπτωση επιχείρησης) και υπογραφή.

H σχετική ανακοίνωση μαζί με τη μελέτη βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Φορέα www.portofnaxos.com της οποίας μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου με τον κ. Καπινιάρη Ιωάννη στο τηλ. 2285029050 εσωτ. 3 ,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Δημήτριος Ήμελλος