Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια υλικών και μέσων για τη συντήρηση και επισκευή μηχανισμών παροχής νερού - ρεύματος

 

 

 Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία πατώντας εδώ

downloadt

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος , 12/10/2020

ΔΗΜΟTIKO ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                    αριθ. πρωτ.  2165

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ                                                                                               

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.: 84300

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

την διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια υλικών και μέσων για τη συντήρηση και επισκευή μηχανισμών παροχής νερού - ρεύματος, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.796,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, την Δευτέρα 26-10-2020 και ώρα 10 :00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης, μελέτης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.portofnaxos.com καθώς επίσης πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, Ταχ.. δ/νση 84300, τηλ. 2285029050 υπεύθυνος Καπινιάρης Ιωάννης.

                                                                                                                     

Ο πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Δημήτριος Ήμελλος