Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

EΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 25/1

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

                                                                                                          ΒΑΘ. ΠΡΟΤ.:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος                                                             Νάξος

Τηλ. 22850-29050

Fax   22850-29051                                                                             α.π.

e-mail:

Πληρ.: Βενιέρης Α.

                                                                                Προς :   Τακτικά μέλη

                                                                                    του Δ.Σ. του Δημοτικού

                                                                                                               

                                                                                   Λιμενικού Ταμείου Νάξου

                                                                                   Ως πίναξ αποδεκτών

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε έκτακτη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence,  στις  25  Ιανουαρίου  2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, την αριθ.Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17-12-2020 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό  θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

            

  • Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρου 269, περ. δ του Ν. 4412/2016 - λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Η Συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα λόγω επικινδύνότητας της κατάστασης  η υποσκαφή του κρηπιδώματος προβλήτα λιμένα Νάξου

      

         

               

                           

                                                               O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                        Δημήτριος  Λιανός