Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνεδρίαση στις 31/3/2021 στις 9π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος Νάξος, 31/3/2021

Τηλ.: 22850-29050

Fax:22850-29051 α.π. 806

e-mail:info@portofnaxos.com

πληρ.: Βενιέρης Αντώνης

         

                                                        Προς : Μέλη ΔΣ του ΔΛΤΝάξου

                                                                                 Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence,  στις   31 Μαρτίου   2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, την αριθ.Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17-12-2020 ,την Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021,την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/146/οικ3713/01-03-2021,την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-03-2021 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  συνοπτικού διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ και   υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νάξου σύμφωνα με τον κώδικα ISPS».

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  αποτελέσματος συνοπτικού  διαγωνισμού για   «Προμήθεια   σιδηροκατασκευών για τις περιοχές    αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου»

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  αποτελέσματος συνοπτικού  διαγωνισμού για   «Προμήθεια   ηλεκτρολογικών υλικών  για τις περιοχές    αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου»

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  αποτελέσματος συνοπτικού  διαγωνισμού για   «Προμήθεια υλικών και μέσων για τη συντήρηση και επισκευή μηχανισμών παροχής νερού-ρεύματος»

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου»

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών υλικών ρύθμισης κυκλοφοριακού χερσαίων ζωνών Λιμένων»

Ο πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Λιανός Δημήτριος