Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση σε συνεδρίαση στις 28/4

Νάξος,23-04-2021
 Αρ.πρωτ.994
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
 
ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ. 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
Καλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence,  στις   28 Απριλίου    2021 ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, την αριθ.Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17-12-2020 ,την Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021,την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/146/οικ3713/01-03-2021,την αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-03-2021,την Αριθμ.ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22865/13-04-2021, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:
  1.Εξειδίκευση πίστωσης για απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών 
     κρηπιδώματος έναντι ΄΄Μυρτιδιώτισσα΄΄ λιμένα Νάξου». 
  2.Εγκριση μελέτης ΄΄Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου΄΄ .Έγκριση
      όρων συνοπτικού διαγωνισμού.
  3.Καταβολή αμοιβής σε ναυτικούς πράκτορες –ναυτιλιακές εταιρείες από κατάθεση λιμενικών τελών 
      επιβατών-οχημάτων κατά το έτος 2021.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος γενικής
      και αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης για το 2019-2020 –Υποχρεώσεις Φορολογικής Διοίκησης. 
  5. Σύναψη  προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για «Μελέτη ,κατασκευή και  
     άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Νάξο ». Έγκριση σχεδίου προγρ. Σύμβασης.
  6. Eγγραφή ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στην ιστοσελίδα της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
  7. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους 2021 βάσει της παρ.β του άρθρου 191του Ν. 4764/2020 
   8 . Εξειδικεύσεις πιστώσεων .  
  9. Αντικατάσταση μέλους σε Επιτροπές παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών για το 2021.
 10. Αίτημα Σουσούνη Ιωάννη για επανεξέταση απόφασης αρ. 14/2021 ΔΣ ΔΛΤΝάξου που αφορά
      επιμερισμό ενιαίου  ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου και κτίσματος προβλήτα λιμένα Νάξου. 
11. Έγκριση οικονομικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2020 και Α΄ τριμήνου 2021. 
12. Έγκριση ελλιμενισμού μικρών αλιευτικών σκαφών στο Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.
13. Αίτημα Αξαόπουλου Μιχαήλ για μείωση λιμενικών τελών στο Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών λιμένα 
      Νάξου. 
14. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για την εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με την παρ. 7 αρθ. 65 ν.
        4688/2020 και την παρ. 3α άρθ. 90 ν. 4607/2020 στη ζώνη Λιμένα Νάξου.
                                                                     
   Ο
 Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
                                                                                 Δημήτριος Λιανός