Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνεδρίαση στις 25/8/2021 στις 10π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,20/08/2021
                                                Αρ.πρωτ.1980
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
 
ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
Καλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence,  στις   25 Αυγούστου    2021 ημέρα Τετάρτη    και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17-12-2020,τηνΔ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021,τηναρ.ΔΙΔΑΔ/Φ69/146/οικ3713/01-03-2021,την αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-03-2021,την Αριθμ.ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22865/13-04-2021, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021  την αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/18-06-2021,την  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30/07/2021, την αρ Δ1α/Γ.Π.οικ49762/7-08-2021(ΦΕΚ 3660Β/2021),την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της  ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση μελέτης και όρων συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σιδηροκατασκευών.
2) Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια πίσσας για την αποκατασταση του οδοστρώματος στις ζωνες ευθυνης του ΔΛΤΝάξου 
3) Παραχωρήσεις παραλιακών χώρων .
                                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
                                                                                 Δημήτριος Λιανός