Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ν. ΝΑΞΟΥ

 
 downloadt
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Ιωαννίδου Κ.
Τηλέφωνο : 22850 29050
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ν. ΝΑΞΟΥ», (CPV 45200000-9) προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ. Το έργο αφορά εργασίες κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 144.851,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά εργασίες αποκατάστασης ζημιών λιμενικών έργων περιοχής Απόλλωνα Ν. Νάξου, με την καθαίρεση και εκ νέου κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος μήκους περίπου 40m και του αντίστοιχου τμήματος της χερσαίας ζώνης.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α 188605 καθώς στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου (www.portofnaxos.com). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534/Β’/2017 – τροποποίηση 01/09/2021).
7. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.548,40€
10. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ποσού 200.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και 20.000,00€ για το έτος 2023 σε βάρος του ΚΑΕ 30-7336.009 και με αρ. Α-157.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285029050, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωαννίδου Κωνσταντίνα.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Νάξου.
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
 
Λιανός Δημήτριος