Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου - Απόφαση αριθ.161

Μπορείτε να κατεβάσετε το απόσπασμα απο τα πρακτικά εδώ.

Περίληψη « Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης παραλιακών χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου έτους 2023. »

Στη Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30 μμ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από τη με αριθμό πρωτοκόλλου αρ.2216/10-10- 2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημητρίου Λιανού που δόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών(δια ζώσης συνεδρίαση) βάσει των οριζομένων στην εγκύκλιο 375/21 του ΥΠΕΣ και των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 07 μελών μετείχαν τα 07, άρχισε η Συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι:

 1. Δημήτριος Λιανός, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Νάξου
 2. Καλλιόπη Βιτζηλαίου, Αντιπρόεδρος ΔΛΤΝάξου
 3. Αλέξιος Αποστολόπουλος Λιμενάρχης Νάξου
 4. Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
 5. Μαρία Λεγάκη
 6. Σταμάτιος Καπίρης
 7. Αθανάσιος Μπερτσιάς Απόντες

  Σύμβουλοι: Ουδείς

Γραμματέας του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου είναι ο κος Σταμάτιος Καπίρης. Παρών στη Συνεδρίαση αυτή ήταν και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Νάξου Αντώνιος Βενιέρης για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το ΔΛΤΝάξου από το έτος 2011 έως και το έτος 2022 ενέκρινε με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου να παραμείνουν στο ίδιο ποσό τα ανταλλάγματα παραχώρησης χώρων ευθύνης του ΔΛΤΝάξου δηλαδή, για τη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας το αντάλλαγμα είχε καθοριστεί σε 32€/τμ το έτος, για τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων, το αντάλλαγμα είχε καθοριστεί σε 25€/τμ το έτος, για τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Μουτσούνας , το αντάλλαγμα είχε καθοριστεί σε 14€/τμ το έτος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθόρισε για το έτος 2022. με την αρ. 163/2021 απόφαση του: α) τα ετήσια τέλη ανεξάρτητου χρόνου χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για όλες τις ζώνες περιοχές της Κοινότητας Νάξου και της Κοινότητας Κουφονησίων καθώς και τις παραλιακές περιοχές Αγ. Προκοπίου και Αγίας Άννας νήσου Νάξου σε 40€ ανά τετραγωνικό μέτρο, το χρόνο β) για τους κοινόχρηστους χώρους που καταλαμβάνουν τα περίπτερα στις ανωτέρω περιοχές σε 80€ ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο , και για τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων-μηχανοκίνητων ηλεκτρικών παιχνιδιών -αυτόματοι πωλητές στους ανωτέρω χώρους ,σε 130€ ανά τμ το χρόνο.

Οι περιοχές των χώρων ευθύνης του ΔΛΤΝάξου, είναι πιο προνομιούχες , από τις περιοχές χώρων ευθύνης του Δήμου μας και για λόγους χρηστής διοίκησης και ισονομίας, τα ανταλλάγματα παραχώρησης παραλιακών χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου, πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να είναι εναρμονισμένα με τα τέλη χρήσης που έχει εγκρίνει ο Δήμος και που καταβάλλουν γειτονικές επιχειρήσεις αλλά και να τελούν σε λογική συνάρτηση με το αντάλλαγμα χρήσης της προηγούμενης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του τιμαρίθμου, τις επιτρεπόμενες αυξήσεις και την πρόβλεψη αναπροσαρμογής του.

Στη συνέχεια προτείνει στο Σώμα α) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας νήσου Νάξου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σταντ τουριστικών ειδών ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης,σε 45€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% β) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε35€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. γ) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Μουτσούνας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε25€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.και δ) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και του χώρου πέριξ αυτών για τοποθέτηση σταντ πώλησης προϊόντων, ψυγείων και ψυχαγωγικών παιγνίων σε 65€/τμ το χρόνο. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά ταύτα αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 24 του Ν.2971/2001 «Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του Ν. 4676/2020, τις διατάξεις των άρθρων 95,96,231,234,240,244 του Ν.3463/2006 ,του ΒΔ/τος 24/9-20/1958,του Ν. 4504/2017, της εγκυκλίου αρ.8321.6/01/12/12-03-2012 του ΥΝΑ περί παραχωρήσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Καθορίζει για το έτος 2023 τα ανταλλάγματα παραχώρησης παραλιακών χώρων και συγκεκριμένα :

 1. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας νήσου Νάξου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σταντ τουριστικών ειδών,ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης ,σε 45€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
 2. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε 35€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. ΑΔΑ: ΨΑΙΕΟΡ0Ψ-ΩΥΩ
 3. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων, στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Μουτσούνας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε25€/τμ, μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
 4. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και του χώρου πέριξ αυτών για τοποθέτηση σταντ πώλησης προϊόντων, ψυγείων και ψυχαγωγικών παιγνίων σε 65€/τμ το χρόνο. Στα ανωτέρω ανταλλάγματα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση υπέρ ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ 3%.
  Σε περίπτωση που αποφασιστεί η παραχώρηση παραλιακού χώρου για άλλη χρήση πλην των ανωτέρω, το αντάλλαγμα παραχώρησης θα καθορίζεται ανά περίπτωση.
  Β) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης αυτής. Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ κανονιστικής διάταξης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2022 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος 
Δημήτριος Λιανός

Ο Γραμματέας 
Σταμάτιος Καπίρης

Τα Μέλη
Καλλιόπη Βιτζηλαίου
Αλέξιος Αποστολόπουλος
Μαρία Λεγάκη
Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
Αθανάσιος Μπερτσιάς