Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α’) ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β ́) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Αρ. απόφασης 201/11-11-2022

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Διακήρυξη από εδώ και τη μελέτη από εδώ.

Νάξος 11/11/2022
Αριθμός πρωτοκόλλου 2447/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΔΛΤΝάξου θα διενεργήσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο:

«προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (ομάδα α’) και χριστουγεννιάτικου διακόσμου (ομάδα
β ́) για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου», συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας 73.115,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/11/2022 ημέρα Παρασκευή
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 01/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως εξής:
ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€) ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)
1 32.672,40 653,44
2 26.291,50 525,83
ΣΥΝΟΛΟ 58.963,90 1.179,27
Αντίγραφα της διακήρυξης, μελέτης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:
www.portofnaxos.com.
Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν στα
γραφεία του ΔΛΤΝάξου στο τηλ. 2285029050, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Λιανός Δημήτρης