Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου της 08ης Νοεμβρίου του έτους 2022 - Απόφαση αριθ.171

Περίληψη «Καθορισμός ανταλλαγμάτων παροχής νερού-ρεύματος σε σκάφη στους λιμένες αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου. »

Στη Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 08:30 πμ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από τη με αριθμό πρωτοκόλλου αρ.2374/02-11- 2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημητρίου Λιανού που δόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών(δια ζώσης συνεδρίαση) βάσει των οριζομένων στην εγκύκλιο 375/21 του ΥΠΕΣ και των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 07 μελών μετείχαν τα 05, άρχισε η Συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι:

 1. Δημήτριος Λιανός,Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου
 2. Αλέξιος Αποστολόπουλος Λιμενάρχης Νάξου
 3. Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
 4. Μαρία Λεγάκη
 5. Αθανάσιος Μπερτσιάς

Απόντες Σύμβουλοι:

 1. Καλλιόπη Βιτζηλαίου, Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ. Νάξου & το αναπληρωματικό της μέλος
 2. Σταμάτιος Καπίρης &το αναπληρωματικό του μέλος

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου από τη συνεδρίαση αυτή, ορίζεται με την έναρξη συζήτησης του θέματος αυτού ομόφωνα Γραμματέας το μέλος του Δ.Σ., Μαρία Λεγάκη. 

Παρών στη Συνεδρίαση αυτή ήταν και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Νάξου Αντώνιος Βενιέρης για την τήρηση των πρακτικών. 

O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Σώμα το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προτείνει στο Σώμα να παραμείνουν τα ανταλλάγματα παροχής νερού –ρεύματος σε σκάφη τα ίδια όπως αυτά είχαν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου και για το έτος 2023. 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις των άρθρων 95,96,231,234,240,244 του Ν.3463/2006 , Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». , Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων»Το Π.Δ. 126/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Νάξου&Μικρών Κυκλάδων», Το ΒΔ /58 , του Ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Αποφασίζει ομόφωνα 

 1. Να παραμείνουν και το έτος 2023, τα ανταλλάγματα παροχής νερού -ρεύματος σε σκάφη στις ζώνες αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου, τα ίδια όπως αυτά είχαν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου και συγκεκριμένα : 
  1. καθορίζεται το αντάλλαγμα παροχής νερού σε σκάφη , στις ζώνες ευθύνης του Φορέα, σε 7€/κυβικό πλέον ΦΠΑ 
  2. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παροχής ρεύματος σε σκάφη , στις ζώνες ευθύνης του Φορέα, σε 0,35€/ΚW πλέον ΦΠΑ. 
 2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης αυτής.

H απόφαση αυτή έχει ισχύ κανονιστικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2022.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο Πρόεδρος 
Δημήτριος Λιανός

Η Γραμματέας 
Μαρία Λεγάκη

Τα Μέλη
Αλέξιος Αποστολόπουλος
Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
Αθανάσιος Μπερτσιάς