Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ 2373

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ως πίναξ αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) την Tετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός Ταμία-αναπληρωτή ταμία για τραπεζικές συναλλαγές ΔΛΤΝάξου.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝε του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα Ν.Νάξου».
 3. Αίτημα 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δαπέδου κυκλοφορίας χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου».
 4. Έγκριση σχεδίου 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το υδατοδρόμιο Δονούσας.
 5. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της απόφασης αρ. 22829/18-8-2023 της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά την ακύρωση της αρ.72/2023 απόφασης του ΔΛΤΝάξου.
 6. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών Αλιευτικού Καταφυγίου Καλαντού νήσου Νάξου».
 7. Έγκριση ή μη παράτασης εκτέλεσης έργου «Αποκατάσταση μέσων Αγκυροβολίας Καταφυγίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου».
 8. Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Ηρακλειάς».
 9. Τροποποίηση απόφασης αρ. 190/2022 που αφορά ορισμό μέλους Επιτροπής σε διαγωνισμούς υπηρεσιών προμηθειών.
 10. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σε ιδιώτη. Εξειδίκευση πίστωσης.
 11. Εντολή α) για έκδοση και υπογραφή αποδείξεων είσπραξης -γραμματίων είσπραξης και τριπλοτύπων βεβαίωσης από τον ταμία του ΔΛΤΝάξου από 09/08/2023 και β) για πληρωμή και εξόφληση
  χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μισθοδοτικών καταστάσεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου και  Οκτωβρίου 2023 από τον αναπληρωτή ταμία του ΔΛΤΝάξου.
 12. Εξέταση αιτήματος Λιμενικής Αρχής για κάλυψη απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης επί της παραλιακής οδού την περίοδο 01/10/2023 έως 30/04/2023.
 13. Καθορισμός ανταλλάγματος παροχής ρεύματος σε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη στη θέση Παλάτια Λιμένα Νάξου.
 14. Διαγραφή ή μη προστίμων παράβασης ΚΟΚ από εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων.
 15. Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χζλιμένα Νάξου σε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
 16. Ακύρωση ΑΠΥ Δ 677-700 ΚΑΙ Τ.Π.Υ.Δ 465-500 λόγω μη παράδοσης τους από το ΔΛΤΝάξου στον ανταποκριτή λιμενικών τελών λιμένα Κουφονησίων για είσπραξη λιμενικών τελών.
 17. Εξέταση αιτήματος ενδιαφερόμενου για μείωση ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακού χώρου & κτίσματος.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Δημήτριος Λιανός