Ανταλλάγματα Παραχώρησης

Αντίτιμο Ανταλλάγματος Παραχώρησης Παραλιακών Χώρων βάσει αποφ.ΔΣ ΔΛΤΝΑΞΟΥ 260/2017

 

1) καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ,σταντ, ψυγείων, ψυχαγωγικών παιγνίων σε 32€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

2) καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας ,για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 32€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου20%.

3) καθορίζεται το αντάλλαγμα στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Μουτσούνας - Απόλλωνα, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 14€/τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

4) καθορίζεται το αντάλλαγμα στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 25€/τμ μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

Στα ανωτέρω ανταλλάγματα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση υπέρ ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η παραχώρηση παραλιακού χώρου για άλλη χρήση πλην των ανωτέρω, το αντάλλαγμα παραχώρησης θα καθορίζεται ανά περίπτωση.

Κατά τα λοιπά ανταλλάγματα ισχύει και το έτος 2018 ως έχει η απόφαση αρ. 248/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου με ΑΔΑ Ω9ΟΠΟΡ0Ψ-ΨΥΔ.