Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου της 08ης Νοεμβρίου του έτους 2022 - Απόφαση αριθ.171

Περίληψη «Καθορισμός ανταλλαγμάτων παροχής νερού-ρεύματος σε σκάφη στους λιμένες αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου. »

Στη Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 08:30 πμ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από τη με αριθμό πρωτοκόλλου αρ.2374/02-11- 2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημητρίου Λιανού που δόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών(δια ζώσης συνεδρίαση) βάσει των οριζομένων στην εγκύκλιο 375/21 του ΥΠΕΣ και των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 07 μελών μετείχαν τα 05, άρχισε η Συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι:

 1. Δημήτριος Λιανός,Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου
 2. Αλέξιος Αποστολόπουλος Λιμενάρχης Νάξου
 3. Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
 4. Μαρία Λεγάκη
 5. Αθανάσιος Μπερτσιάς

Απόντες Σύμβουλοι:

 1. Καλλιόπη Βιτζηλαίου, Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ. Νάξου & το αναπληρωματικό της μέλος
 2. Σταμάτιος Καπίρης &το αναπληρωματικό του μέλος

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου από τη συνεδρίαση αυτή, ορίζεται με την έναρξη συζήτησης του θέματος αυτού ομόφωνα Γραμματέας το μέλος του Δ.Σ., Μαρία Λεγάκη. 

Παρών στη Συνεδρίαση αυτή ήταν και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Νάξου Αντώνιος Βενιέρης για την τήρηση των πρακτικών. 

O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Σώμα το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προτείνει στο Σώμα να παραμείνουν τα ανταλλάγματα παροχής νερού –ρεύματος σε σκάφη τα ίδια όπως αυτά είχαν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου και για το έτος 2023. 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις των άρθρων 95,96,231,234,240,244 του Ν.3463/2006 , Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». , Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων»Το Π.Δ. 126/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Νάξου&Μικρών Κυκλάδων», Το ΒΔ /58 , του Ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Αποφασίζει ομόφωνα 

 1. Να παραμείνουν και το έτος 2023, τα ανταλλάγματα παροχής νερού -ρεύματος σε σκάφη στις ζώνες αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου, τα ίδια όπως αυτά είχαν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου και συγκεκριμένα : 
  1. καθορίζεται το αντάλλαγμα παροχής νερού σε σκάφη , στις ζώνες ευθύνης του Φορέα, σε 7€/κυβικό πλέον ΦΠΑ 
  2. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παροχής ρεύματος σε σκάφη , στις ζώνες ευθύνης του Φορέα, σε 0,35€/ΚW πλέον ΦΠΑ. 
 2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης αυτής.

H απόφαση αυτή έχει ισχύ κανονιστικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2022.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο Πρόεδρος 
Δημήτριος Λιανός

Η Γραμματέας 
Μαρία Λεγάκη

Τα Μέλη
Αλέξιος Αποστολόπουλος
Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
Αθανάσιος Μπερτσιάς

 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου - Απόφαση αριθ.161

Μπορείτε να κατεβάσετε το απόσπασμα απο τα πρακτικά εδώ.

Περίληψη « Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης παραλιακών χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου έτους 2023. »

Στη Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30 μμ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από τη με αριθμό πρωτοκόλλου αρ.2216/10-10- 2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημητρίου Λιανού που δόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών(δια ζώσης συνεδρίαση) βάσει των οριζομένων στην εγκύκλιο 375/21 του ΥΠΕΣ και των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 07 μελών μετείχαν τα 07, άρχισε η Συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι:

 1. Δημήτριος Λιανός, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Νάξου
 2. Καλλιόπη Βιτζηλαίου, Αντιπρόεδρος ΔΛΤΝάξου
 3. Αλέξιος Αποστολόπουλος Λιμενάρχης Νάξου
 4. Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
 5. Μαρία Λεγάκη
 6. Σταμάτιος Καπίρης
 7. Αθανάσιος Μπερτσιάς Απόντες

  Σύμβουλοι: Ουδείς

Γραμματέας του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου είναι ο κος Σταμάτιος Καπίρης. Παρών στη Συνεδρίαση αυτή ήταν και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Νάξου Αντώνιος Βενιέρης για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το ΔΛΤΝάξου από το έτος 2011 έως και το έτος 2022 ενέκρινε με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου να παραμείνουν στο ίδιο ποσό τα ανταλλάγματα παραχώρησης χώρων ευθύνης του ΔΛΤΝάξου δηλαδή, για τη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας το αντάλλαγμα είχε καθοριστεί σε 32€/τμ το έτος, για τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων, το αντάλλαγμα είχε καθοριστεί σε 25€/τμ το έτος, για τον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Μουτσούνας , το αντάλλαγμα είχε καθοριστεί σε 14€/τμ το έτος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθόρισε για το έτος 2022. με την αρ. 163/2021 απόφαση του: α) τα ετήσια τέλη ανεξάρτητου χρόνου χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για όλες τις ζώνες περιοχές της Κοινότητας Νάξου και της Κοινότητας Κουφονησίων καθώς και τις παραλιακές περιοχές Αγ. Προκοπίου και Αγίας Άννας νήσου Νάξου σε 40€ ανά τετραγωνικό μέτρο, το χρόνο β) για τους κοινόχρηστους χώρους που καταλαμβάνουν τα περίπτερα στις ανωτέρω περιοχές σε 80€ ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο , και για τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων-μηχανοκίνητων ηλεκτρικών παιχνιδιών -αυτόματοι πωλητές στους ανωτέρω χώρους ,σε 130€ ανά τμ το χρόνο.

Οι περιοχές των χώρων ευθύνης του ΔΛΤΝάξου, είναι πιο προνομιούχες , από τις περιοχές χώρων ευθύνης του Δήμου μας και για λόγους χρηστής διοίκησης και ισονομίας, τα ανταλλάγματα παραχώρησης παραλιακών χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου, πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να είναι εναρμονισμένα με τα τέλη χρήσης που έχει εγκρίνει ο Δήμος και που καταβάλλουν γειτονικές επιχειρήσεις αλλά και να τελούν σε λογική συνάρτηση με το αντάλλαγμα χρήσης της προηγούμενης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του τιμαρίθμου, τις επιτρεπόμενες αυξήσεις και την πρόβλεψη αναπροσαρμογής του.

Στη συνέχεια προτείνει στο Σώμα α) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας νήσου Νάξου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σταντ τουριστικών ειδών ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης,σε 45€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% β) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε35€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. γ) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Μουτσούνας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε25€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.και δ) να καθοριστεί το αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και του χώρου πέριξ αυτών για τοποθέτηση σταντ πώλησης προϊόντων, ψυγείων και ψυχαγωγικών παιγνίων σε 65€/τμ το χρόνο. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά ταύτα αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 24 του Ν.2971/2001 «Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του Ν. 4676/2020, τις διατάξεις των άρθρων 95,96,231,234,240,244 του Ν.3463/2006 ,του ΒΔ/τος 24/9-20/1958,του Ν. 4504/2017, της εγκυκλίου αρ.8321.6/01/12/12-03-2012 του ΥΝΑ περί παραχωρήσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Καθορίζει για το έτος 2023 τα ανταλλάγματα παραχώρησης παραλιακών χώρων και συγκεκριμένα :

 1. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας νήσου Νάξου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σταντ τουριστικών ειδών,ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης ,σε 45€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
 2. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε 35€/τμ,μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. ΑΔΑ: ΨΑΙΕΟΡ0Ψ-ΩΥΩ
 3. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης παραλιακών χώρων, στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Μουτσούνας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης , σε25€/τμ, μη περιλαμβανομένου χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
 4. Καθορίζεται το αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου και του χώρου πέριξ αυτών για τοποθέτηση σταντ πώλησης προϊόντων, ψυγείων και ψυχαγωγικών παιγνίων σε 65€/τμ το χρόνο. Στα ανωτέρω ανταλλάγματα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση υπέρ ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ 3%.
  Σε περίπτωση που αποφασιστεί η παραχώρηση παραλιακού χώρου για άλλη χρήση πλην των ανωτέρω, το αντάλλαγμα παραχώρησης θα καθορίζεται ανά περίπτωση.
  Β) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης αυτής. Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ κανονιστικής διάταξης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2022 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος 
Δημήτριος Λιανός

Ο Γραμματέας 
Σταμάτιος Καπίρης

Τα Μέλη
Καλλιόπη Βιτζηλαίου
Αλέξιος Αποστολόπουλος
Μαρία Λεγάκη
Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
Αθανάσιος Μπερτσιάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ - ΑΡ.ΠΡΩΤ 2216

Νάξος,10/10/2022
Αρ.πρωτ 2216

Πληροφορίες: Βενιέρης Αντώνης
Ταχ. Διευθ.: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.84300
Τηλέφωνο: 22850 29050
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ως πίναξ αποδεκτών

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση σε Σώμα ΔΣ ΔΛΤΝάξου
 2. Ορισμός γραμματέας ΔΣ ΔΛΤΝάξου
 3. Ορισμός ταμία για τραπεζικές συναλλαγές του Φορέα 
 4. Επιμήκυνση για ένα έτος της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι 55-67 ετών). 
 5. Ορισμός διαχειριστή στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ανεύρεση στοιχείων οφειλετών και διασταύρωσης στοιχείων προμηθευτών.
 6. Αίτημα διαγραφής προσαυξήσεων οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο του Φορέα. 
 7. Παράταση σύμβασης για προμήθεια -εγκατάσταση προγράμματος MODULES 
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες του Φορέα.
 9. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση γραφείων ΔΛΤΝάξου
 10. Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης παραλιακών χώρων έτους 2023 
 11. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων


Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου Δημήτριος Λιανός